Клуб “Хинап” в Перник и Македония

Jul 20th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

За по­ре­ден път в Пер­ник, кв.”Цър­к­ва”, на 10-11 юли 2011 г. се съ­с­тоя еже­го­д­ния V ре­пу­б­ли­кан­с­ки фе­с­ти­вал на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния. Уча­с­т­ва­ха пе­в­че­с­ки гру­пи, ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли на му­зи­ка, тан­ци, ху­мор и по­е­зия – по­ве­че от 80 съ­с­та­ва и над 1600 уча­с­т­ни­ци от Бъл­га­рия и го­с­ти от бал­кан­с­ки­те стра­ни. Фе­с­ти­ва­лът, пер­фе­к­т­но ор­га­ни­зи­ран под па­т­ро­на­жа на кме­та на Об­щи­на Пер­ник, се ръ­ко­во­ди от ав­то­ри­те­т­но жу­ри на­че­ло с пе­ви­ца­та Ми­ми Ива­но­ва и ком­по­зи­то­ра Раз­ви­гор По­пов. В два­та го­ре­щи дни те сле­дя­ха с жив ин­те­рес, вни­ма­ние и из­не­на­да пе­в­че­с­ки­те и ар­ти­с­ти­ч­ни изя­ви на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми и при­з­на­ха за­т­ру­д­не­ни­е­то си при оп­ре­де­ля­не­то на на­г­ра­ди­те. Но за­то­ва пък бя­ха ще­д­ри – уча­с­т­ни­ци­те по­лу­чи­ха мно­го за­с­лу­же­ни ди­п­ло­ми, пла­ке­ти, ме­да­ли. „Уча се от Вас как да се за­ба­в­ля­вам” – спо­де­ли пе­ви­ца­та Ми­ми Ива­но­ва. „Уче­те Ва­ши­те вну­ци на най-кра­си­во­то не­що, ко­е­то вла­де­е­те – му­зи­ка и по­е­зия” – до­ба­ви и раз­въл­ну­ва­ни­ят Раз­ви­гор По­пов. Сред от­ли­че­ни­те бя­ха и две­те пе­в­че­с­ки гру­пи към клуб „Хи­нап” Бал­чик, ко­и­то се яви­ха за тре­ти път на фе­с­ти­ва­ла и оча­ро­ва­ха и пу­б­ли­ка, и жу­ри с из­пъл­не­ни­е­то и ви­зи­я­та си. С пе­с­ни­те на гру­па „Не­с­по­кой­ни въл­ни” и фол­к­ло­рен съ­с­тав „Бя­ло цве­те” при­к­лю­чи и кон­кур­с­на­та про­г­ра­ма. Гру­па „Не­с­по­кой­ни въл­ни” по­лу­чи сре­бъ­рен ме­дал, „Бя­ло цве­те” и 12-го­ди­ш­на­та Ни­на Узу­но­ва от с.Кра­не­во – ди­п­лом. Спе­ци­ал­но за чи­та­те­ли­те на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” Раз­ви­гор По­пов за­я­ви: „Вие, си­ньо-бе­ли­те от Бал­чик бя­х­те пре­к­ра­с­ни”.

След при­к­лю­ч­ва­не на фе­с­ти­ва­ла бал­чи­ш­ки­те гру­пи пре­с­па­ха в с.Ко­ва­че­в­ци, а на сле­д­ва­щия ден про­дъл­жи­ха с ек­с­кур­зия из Ма­ке­до­ния. Обя­д­ва­ха в про­х­ла­да­та на До­й­райн­с­ко­то езе­ро, раз­г­ле­да­ха До­й­ран, къ­де­то ня­ко­га е во­ю­вал и ра­нен в че­ре­па Гео Ми­лев, а в же­с­то­ка би­т­ка за­ги­ва, из­пъл­ня­вай­ки войн­с­кия си дълг един от най-не­ж­ни­те бъл­гар­с­ки по­е­ти Дим­чо Де­бе­ля­нов.

Пъ­ту­ва­не­то про­дъл­жи до град Стру­ми­ца, къ­де­то бя­х­ме ра­ду­ш­но по­с­ре­щ­на­ти и на­с­та­не­ни в цър­ко­в­ния ком­п­лекс „Св.Пе­т­на­де­сет Ти­ре­но­пол­с­ки мъ­че­ни­ци”. Пре­к­ра­с­на но­ва цър­к­ва с мо­де­рен хо­тел­с­ки ком­п­лекс, раз­ко­ш­но по­д­дър­жан ан­г­лий­с­ки двор, с па­у­ни и ко­с­те­нур­ки, ас­ми от ки­ви…Ве­че­ря, за­ку­с­ка, обяд в ма­на­с­ти­ра, ви­на­ги с мо­ли­т­ва и бла­го­с­ло­вия от лю­бе­з­ния отец Ди­ми­тър, кой­то раз­ка­за ин­те­ре­с­на­та ле­ген­да за 15-те мъ­че­ни­ци, про­по­вя­д­ва­ли тук и кръ­ща­ва­ли в хри­с­ти­ян­с­ка­та вя­ра, за ко­е­то и за­ги­на­ли ка­то мъ­че­ни­ци. Оте­цът по­лу­чи по­да­ръ­ци от Дим­ка Ма­ле­ва, от Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то връ­чи ту­ри­с­ти­че­с­ки про­с­пе­к­ти от Бал­чик и по­р­т­рет на В.Ле­в­с­ки.

Ху­ба­ви­те пре­жи­вя­ва­ния про­дъл­жи­ха и на дру­гия ден – по­се­ще­ние в град Ра­до­виш на ка­те­д­ра­ла­та „Св.Тро­и­ца”, по­с­т­ро­е­на ка­то ко­пие на „Св.Але­к­сан­дър Не­в­с­ки”. Хра­мът е съ­в­сем нов, с пре­к­ра­с­ни сте­но­пи­си и ол­тар, с раз­ко­шен двор ка­то кра­си­во офор­мен парк. А ста­на­х­ме сви­де­те­ли и на част от го­ля­ма­та слу­ж­ба с мо­щен цър­ко­вен хор, тъй ка­то се пра­з­ну­ва­ше Св.Пе­тър и Па­вел /Ма­ке­дон­с­ки­те пра­во­с­ла­в­ни пра­з­ну­ват по ста­рия ка­лен­дар/.

Със сме­се­ни чу­в­с­т­ва про­дъл­жи­х­ме към с.Ва­до­ча, къ­де­то по­се­ти­х­ме цър­ко­в­ния ком­п­лекс „Ва­до­ча”, съ­с­то­ящ се от ня­кол­ко го­ле­ми хра­ма, стро­е­ни през ве­ко­ве­те –ІV – V век, VІІ-VІІІ век и ХІІ век. Тук и в окол­но­ст­та са оте­к­ва­ли сте­на­ни­я­та на ос­ле­пе­ни­те Са­му­и­ло­ви вой­ни­ци /на око­ло 15 км. по на юг, в Бе­ла­си­ца/. Име­то „Ва­до­ча” е про­ме­не­но по Ти­то­во вре­ме от „Ва­ди очи”. Ис­то­рия!

В цен­тъ­ра на бо­га­та­ш­кия град Стру­ми­ца гор­до се из­п­ра­вя на­ши­ят Го­це Дел­чев с ми­съл­та за кул­тур­но­то съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во ме­ж­ду хо­ра­та от цял свят.

Пъ­ту­ва­не­то в слън­че­ва, чи­с­та и ев­ти­на Ма­ке­до­ния бе по по­ка­на на г-жа Ана Та­ра­лан­с­ка, пре­д­се­да­тел на об­щин­с­ка­та ор­га­ни­за­ция на ин­ва­ли­ди­те в Пер­ник и г-н Т.Ге­ор­ги­ев от Об­ла­с­т­ния съ­вет на ин­ва­ли­ди­те, ко­и­то бя­ха на­ши ги­до­ве и да­до­ха вси­ч­ко от се­бе си да ви­дим, по­чу­в­с­т­ва­ме и се въз­хи­тим на Ма­ке­до­ния. Не би­ва да се про­пу­с­ка и бла­го­дар­но­ст­та към му­зи­кал­на­та ни ръ­ко­во­ди­тел­ка Не­ве­ли­на Ни­ко­ло­ва, към ор­га­ни­за­тор­ка­та Д.Ма­ле­ва, и най-ве­че към об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на Бал­чик, на­п­ра­ви­ло въз­мо­ж­но уча­с­ти­е­то във фе­с­ти­ва­ла и не­за­б­ра­ви­мо­то пъ­ту­ва­не в Ма­ке­до­ния.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.