Престижно реми за българите в Албена

Jul 20th, 2011 | От | Category: СПОРТ

Пре­с­ти­ж­но ре­ми за­пи­са­ха на­ци­о­на­ли­те ни до 25 г. в де­се­тия кръг на ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по спор­тен бридж за мла­де­жи в Ал­бе­на. Бъл­га­ри­те за­вър­ши­ха 15-15 с вто­рия в кла­си­ра­не­то Ита­лия. На­че­ло е Из­ра­ел с 218 т. “Три­ко­льо­ри­те” ни са в зла­т­на­та сре­да, за­е­май­ки 12 мя­с­то със 150 то­ч­ки в кон­ку­рен­ци­я­та на 22 от­бо­ра. На на­ши­те им пре­д­с­тои да се из­п­ра­вят сре­щу По­л­ша и Бел­гия в сле­д­ва­щи­те два кръ­га. Мла­де­жи­те ни до 20 го­ди­ни за­е­мат 9 мя­с­то с 63 то­ч­ки от 18 фор­ма­ции. В че­т­вър­тия кръг те се на­ло­жи­ха с 25-5 по­бе­д­ни то­ч­ки над Тур­ция. Ли­дер е Ла­т­вия с 80 т., сле­д­ван от Ан­г­лия със 74. Тре­та­та по­зи­ция си де­лят Нор­ве­гия и Шо­т­лан­дия с по 70.

/Б.Т/

Коментарите са затворени.