Eкспозицията “Градини” на Евелина Ханджиева в галерия “Тихото гнездо” на Двореца в Балчик

Jul 20th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

При­я­те­ли, ко­ле­ги и це­ни­те­ли на из­ку­с­т­во­то от До­б­рич и Бал­чик до­й­до­ха та­зи ве­чер в га­ле­рия „Ти­хо­то гне­з­до” в Дво­ре­ца на от­к­ри­ва­не­то на са­мо­с­то­я­тел­на­та из­ло­ж­ба от 17 жи­во­пи­с­ни  пла­т­на на до­б­ри­ч­ка­та ху­до­ж­ни­ч­ка Еве­ли­на Хан­джи­е­ва.

Из­ло­ж­ба­та бе от­к­ри­та от Же­ни Ми­хай­ло­ва, ръ­ко­во­ди­тел от­дел „Кул­тур­ни дей­но­с­ти” в Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ков ком­п­лекс  “Дво­ре­ца” край Бал­чик. Еве­ли­на Хан­джи­е­ва по­лу­чи спе­ци­ал­ни по­з­д­ра­в­ле­ния от н-к от­дел „Кул­ту­ра” в Об­щи­на До­б­рич Ма­ри­а­на По­по­ва.

Те­ма­та на ек­с­по­зи­ци­я­та е „Гра­ди­ни” и е мно­го по­д­хо­дя­ща за мя­с­то­то и се­зо­на, къ­де­то е ек­с­по­ни­ра­на.

Пла­т­на­та са ри­су­ва­ни през по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци на та­зи го­ди­на и се по­ка­з­ват за пър­ви път. Кар­ти­ни­те са цве­т­ни  опи­ти с иг­ра на цве­то­ве­те.

Хи­ля­ди­те на­ши и чу­ж­де­с­т­ран­ни ту­ри­с­ти, ко­и­то по­се­ща­ват Дво­ре­ца и га­ле­ри­я­та ще имат ща­с­ти­е­то да се на­с­ле­дят на ба­г­ри­те в пла­т­на­та на Хан­джи­е­ва до края на ме­сец юли.

Ангел РАДИЛОВ

Коментарите са затворени.