Общината ще иска “Тузлата”

Jul 20th, 2011 | От | Category: ВАЖНА, ПОЛИТИКА

Из­вън­ре­д­на се­сия на Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик се про­ве­ж­да  на 20.07.2011г. от 9.00ч. По­вод за спе­ш­но­то съ­би­ра­не на ме­с­т­ния пар­ла­мент е же­ла­ни­е­то на Об­щи­на­та да при­до­бие без­въз­ме­з­д­но 100% от ка­пи­та­ла на Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та бол­ни­ца за ре­ха­би­ли­та­ция в Ту­з­ла­та. Здра­в­но­то за­ве­де­ние е тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во със 100% дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. В ка­пи­та­ла му е вклю­че­на зе­мя с площ 122855 кв.м за­е­д­но със са­на­то­ри­ум и об­с­лу­ж­ва­щи сгра­ди, офор­мя­щи са­на­то­ри­ал­но ле­че­бен ком­п­лекс „Ту­з­ла­та”. Об­щи­на­та не­ве­д­нъж е изя­вя­ва­ла же­ла­ние да го пре­вър­не в мо­де­рен ком­п­лекс за бал­не­о­ле­че­ние и ре­ха­би­ли­та­ция, но об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че ком­п­ле­к­сът не е об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, я въз­пи­ра да ре­а­ли­зи­ра кон­к­ре­т­ни про­е­к­ти.

Оча­к­ва­не­то е дър­жа­ва­та, в ли­це­то на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, да пре­х­вър­ли без­въз­ме­з­д­но со­б­с­т­ве­но­ст­та на дру­же­с­т­во­то.

На извънредната сесия Общинския съвет реши: (Решение № 841): На основание чл.21, ал.2, във вр. с ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Балчик дава съгласието си Община Балчик да придобие безвъзмездно 100% от капитала на “Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД. Упълномощават кмета Н. Ангелов да предприеме необходимите фактически и правни действия по реализиране на решението.

Гласували със “За” – 16, “Против” – 0, “Въздържал се” – 0

Бал­чик ин­фо

Коментарите са затворени.