Достойно представяне на Балканиадата в Сливен

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

Де­сет дър­жа­ви с над 500 ле­ко­а­т­ле­ти уча­с­т­ва­ха в 64 Бал­ка­ни­а­да в град Сли­вен пре­ди две се­д­ми­ци. Бал­чи­ш­ки­ят клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка “Чер­но мо­ре 2005” из­лъ­чи Ана­с­тас Па­па­зов ка­то най-до­бър свой пре­д­с­та­ви­тел и той оп­ра­в­да фа­во­ри­т­с­ко­то си мя­с­то. Ут­вър­ди се ка­то един от че­ти­ри­ма­та най-до­б­ри чу­ко­х­вър­ля­чи. на­п­ра­ви че­ти­ри опи­та ка­то на тре­тия по­с­ти­г­на ре­зул­тат 61.09 м.

Го­ля­мо вли­я­ние ока­з­ва и аги­т­ка­та от по­д­д­ръ­ж­ни­ци на На­с­ко, ко­я­то е би­ла спе­ци­ал­но на Бал­ка­ни­а­да­та – спо­де­ля до­вол­ни­ят тре­ньор на бал­чи­к­лии Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев.

Коментарите са затворени.