Висок рейтинг на Община Балчик

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЛИТИКА

Ста­бил­на е пер­с­пе­к­ти­ва­та в об­щи­на Бал­чик – то­ва по­ка­з­ва при­съ­де­ни­ят дъл­го­с­ро­чен кре­ди­тен рей­тинг bgA2 от „Аген­ция за кре­ди­т­ни рей­тин­ги и ана­ли­зи”. По ста­бил­ност Бе­ли­ят град се на­ре­ж­да в че­ло­то на 21-сте­пен­на­та ска­ла на аген­ци­я­та. Оцен­ка­та в кра­т­ко­с­ро­чен план е въз­мо­ж­но най-ви­со­ка­та – bgP-1. Кра­т­ко­с­ро­ч­ни­ят кре­ди­тен рей­тинг на об­щи­на­та е с оцен­ка за мно­го до­б­ра спо­со­б­ност да из­п­ла­ща кра­т­ко­с­ро­ч­ни­те си за­дъл­же­ния на­пъл­но и на­в­ре­ме. Мно­го мал­ко са юри­ди­че­с­ки­те ли­ца в Бъл­га­рия с тол­ко­ва ви­сок рей­тинг, ко­мен­ти­ра Сил­вия Ар­ги­ро­ва – ме­ни­джър в Аген­ци­я­та.

Дру­же­с­т­во­то “Аген­ция за кре­ди­т­ни рей­тин­ги” е съ­з­да­де­но всле­д­с­т­вие на сли­ва­не­то на “Гло­бал рей­тингс” АД и “На­ци­о­нал­на аген­ция за кре­ди­тен рей­тинг” АД. В ре­зул­тат на то­ва е при­е­та но­ва ме­то­до­ло­гия за оцен­ка на фи­нан­со­во­то съ­с­то­я­ние и кре­ди­то­с­по­со­б­но­ст­та на об­щи­на­та, ка­то се из­по­л­з­ва рей­тин­го­ва ска­ла, ко­я­то е раз­ли­ч­на от до­се­га­ш­на­та ска­ла на “Гло­бал рей­тингс”.

Спо­ред ана­ли­за­то­ри­те ос­но­в­ни­те по­ло­жи­тел­ни фа­к­то­ри, вли­я­е­щи вър­ху рей­тин­га, са до­б­ра­та ре­а­ли­за­ция на со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди, на­ли­чи­е­то на кра­ен ба­ланс със знак плюс. Дру­ги по­зи­ти­в­ни фа­к­то­ри са спе­че­ле­ни­те ал­тер­на­ти­в­ни при­хо­до­и­з­то­ч­ни­ци по раз­ли­ч­ни до­нор­с­ки про­г­ра­ми за ка­пи­та­ло­ви вло­же­ния. Ана­ли­за­то­ри­те оце­ня­ват би­з­нес кли­ма­та в об­щи­на Бал­чик ка­то по­ло­жи­те­лен, ба­зи­рай­ки се на дъл­го­с­ро­ч­ни­те це­ли, на­со­че­ни към раз­ви­тие на ико­но­ми­ка­та на ме­с­т­но ра­в­ни­ще и по­до­б­ря­ва­не на жи­з­не­ния стан­дарт на на­се­ле­ни­е­то. Об­щи­на­та е при­в­ле­ка­тел­но мя­с­то за жи­ве­е­не –  в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни ико­но­ми­че­с­ко­то раз­ви­тие на об­щи­на Бал­чик е до­с­та ин­тен­зи­в­но, не­за­ви­си­мо от про­ти­ча­щи­те па­ра­лел­но про­це­си на пре­с­т­ру­к­ту­ри­ра­не на ико­но­ми­ка­та, по­со­ч­ват спе­ци­а­ли­с­ти­те от рей­тин­го­во­то дру­же­с­т­во. Ек­с­пер­ти­те от­к­ри­ват и по­тен­ци­ал за при­в­ли­ча­не на вън­ш­ни ин­ве­с­ти­ции, тъй ка­то на те­ри­то­ри­я­та има за­щи­те­ни ме­с­т­но­с­ти, при­ро­д­ни пар­ко­ве и дру­ги за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти, ко­и­то са пре­д­по­с­та­в­ка за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма.

Ос­но­в­ни от­ри­ца­тел­ни фа­к­то­ри, вли­я­е­щи вър­ху рей­тин­га, са на­ли­чи­е­то на кон­ку­рен­т­на сре­да в сфе­ра­та на ту­ри­з­ма, ид­ва­ща от Вар­на, Зла­т­ни пя­съ­ци, Ри­ви­е­ра, Слън­чев ден и дру­ги. Друг не­га­ти­вен фа­к­тор е ну­ж­да­та от по­ве­че раз­хо­ди в раз­ви­тие на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та, ка­к­то и на­ли­чие на опе­ра­ти­вен де­фи­цит в бю­дже­та. Из­пъл­не­ни­е­то на бю­дже­та пре­ди фи­нан­си­ра­не на де­фи­ци­та е оби­чай­но за бъл­гар­с­ки­те об­щи­ни след 2007-ма, по­со­ч­ват още спе­ци­а­ли­с­ти­те. Ка­то фа­к­тор с по­ло­жи­тел­но вли­я­ние вър­ху рей­тин­га се оце­ня­ва ви­со­ки­ят раз­мер на ос­та­тъ­ка от пре­д­хо­д­ни го­ди­ни. Ка­то до­б­ро се от­чи­та из­пъл­не­ни­е­то на при­хо­ди­те, въ­п­ре­ки не­до­с­та­тъ­ч­ни­те по­с­тъ­п­ле­ния от ня­кои со­б­с­т­ве­ни из­то­ч­ни­ци. Ка­то ця­ло ин­ве­с­ти­ци­он­ни­ят ба­ланс на об­щи­на­та е по­ло­жи­те­лен. От рей­тин­го­ва­та аген­ция съ­ве­т­ват да се пре­д­п­ри­е­мат мер­ки за по-до­б­ро про­г­но­зи­ра­не на ка­пи­та­ло­ви­те раз­хо­ди, с цел не­до­пу­с­ка­не на ге­не­ри­ра­не на де­фи­цит.

Спо­ред дан­ни­те ли­к­ви­д­но­ст­та на об­щи­на­та се оп­ре­де­ля ка­то до­б­ра, но за да се по­до­б­ри, тря­б­ва да бъ­дат пре­д­п­ри­е­ти мер­ки  за по­ви­ша­ва­не на съ­би­ра­е­мо­ст­та на про­с­ро­че­ни­те взе­ма­ния.

Ек­с­пер­ти­те оце­ня­ват ка­то здра­во­с­ло­в­но ни­во­то на за­д­лъ­ж­ня­лост на об­щи­на­та, тъй ка­то не се оча­к­ва да ре­ф­ле­к­ти­ра не­га­ти­в­но вър­ху фи­нан­со­во­то й съ­с­то­я­ние.

/Б.Т/

Коментарите са затворени.