Красивият Балчик и грозните далавери

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ето ка­к­во на­пи­са ко­мен­та­то­рът ПЛА­МЕН в бло­га по по­вод ре­ше­ни­е­то на пре­ми­е­ра Бо­ри­сов да „да­де“ 30 ми­ли­о­на ле­ва за ле­ти­ще край Бал­чик:

“Ня­ма как да не ко­мен­ти­рам ро­д­ния си град, а и ре­п­ли­ки­те на „сви­де­те­ли“, ко­и­то яв­но са­мо са ми­на­ва­ли от там, хо­ди­ли са да гле­дат ка­к­ту­си­те в Дво­ре­ца и са се при­б­ра­ли по ро­д­ни­те сел­ца и гра­до­ве.

То­ва, че ня­кой бил чу­вал ос­но­в­но ру­с­ка реч, се дъл­жи на по-ни­с­ко­то ка­че­с­т­во на ту­ри­з­ма и по-ло­шо­то съ­с­то­я­ние на хо­те­ли­те в Бал­чик, в сра­в­не­ние с те­зи в го­ле­ми­те ку­рор­ти. По-ев­ти­но е и там хо­дят, факт. От­дел­но, ме­с­т­ни­те хо­те­ли­е­ри имат ези­ко­ви по­з­на­ния ос­но­в­но по ру­с­ки (ве­че и ру­мън­с­ки) и не би­ха мо­г­ли да об­с­лу­жат ка­че­с­т­ве­но за­па­д­ни­те ту­ри­с­ти. Не­с­лу­чай­но ме­с­т­ни­те от­да­в­на са из­п­ра­ти­ли де­ца­та си да ра­бо­тят в Ал­бе­на и Зла­т­ни­те, къ­де­то ан­г­лий­с­ки­ят език е мно­го по-тър­сен. То­ва, че ня­ма (всъ­щ­ност има до­с­та, но кой да про­ве­ри) бъл­гар­с­ки де­ца, е фи­нан­сов про­б­лем на са­ми­те ро­ди­те­ли, а май и на ця­ла­та ни дър­жа­ва. То ня­ма мно­го бъл­гар­с­ки де­ца и на Слън­чев бряг, на­ли ?

Що се от­на­ся до на­шу­мя­ло­то ле­ти­ще, пър­во­то, ко­е­то тря­б­ва да се ка­же, е че, за раз­ли­ка от Ка­вар­на, кме­тът на Бал­чик не е от ГЕРБ, ко­е­то до­ве­де до ог­ром­но не­съ­о­т­ве­т­с­т­вие в ин­ве­с­ти­ци­и­те в ра­йо­на. Са­мо да от­бе­ле­жа, че и 3-те голф-иг­ри­ща са мно­го по-бли­зо до Ка­вар­на, а не до Бал­чик. Един­с­т­ве­но за Бле­к­Сий­Ра­ма не съм си­гу­рен да­ли не е в гра­ни­ци­те на об­щи­на Бал­чик, но пак е по пъ­тя за Ка­вар­на и по-бли­зо до нея. Ако ка­вар­нен­ци има­ха во­ен­но ле­ти­ще от соц-вре­ме­на­та, бъ­де­те си­гур­ни, че ни­кой ня­ма­ше да про­из­не­се Бал­чик.

Оче­ви­д­но е, че въз­ра­ж­да­не­то на те­ма­та за ле­ти­ще­то (ко­е­то ре­ал­но бе­ше то­тал­но изо­с­та­ве­но след дъл­го­го­ди­ш­ни­те ре­фор­ми в ар­ми­я­та, на­че­ло с Он­зи гла­в­но­ко­ман­д­ващ), е във връ­з­ка с ле­т­ния се­зон и сла­би­те при­хо­ди до мо­мен­та на со­б­с­т­ве­ни­ци­те на иг­ри­ща­та. За мен по-ин­те­ре­с­но­то е, че Бой­ко е го­тов да уго­ди на чер­ве­ни­те „ин­ве­с­ти­то­ри“ Гер­гов и Рай­чев, до­ри с риск да на­с­тъ­пи ин­те­ре­си­те на ТИМ (кон­це­си­о­нер на ле­ти­ща­та във Вар­на и Бур­гас чрез Фра­порт). От дру­га стра­на, ТИМ-а­джи­и­те гор­до на­с­тъ­пи­ха на со­фий­с­ки те­рен с но­ва­та за­ла „Ар­ме­ец“ (Ар­ме­ец е за­с­т­ра­хо­ва­тел­на­та ком­па­ния на ТИМ и ня­ма ни­що об­що с ЦСКА, ар­ми­я­та и т.н., но да е че­с­ти­та на сто­ли­ча­ни). На мен ми при­ли­ча на сдел­ка „за­ла­та сре­щу ле­ти­ще­то“, от ко­я­то Бой­ко ще по­не­се са­мо „по­зи­ти­ви­те“ и „ова­ци­и­те“ от на­п­ра­ве­ни­те ин­ве­с­ти­ции. Ни­що, че де фа­к­то раз­про­да­ж­ба­та на вси­ч­ко дър­жа­в­но про­дъл­жа­ва с бя­с­ни тем­по­ве.

Още не­що ва­ж­но е убя­г­на­ло на по­ве­че­то чи­та­те­ли, а имен­но, че ско­ро ле­ти­ще Вар­на ще бъ­де по­ч­ти из­ця­ло за­т­во­ре­но за­ра­ди пла­ни­ра­ни ре­мон­ти, а как си пре­д­с­та­вя­те гол­фъ­ри­те да ле­тят до Бур­гас и от­там да би­чат с ав­то­бус 2-3 ча­са по ед­но­лен­то­вия път до Ка­вар­на? Ня­ма да ста­не, и Бой­ко се е за­ел с та­зи не­ле­ка  за­да­ча

Пламен ГЕОРГИЕВ

/блог на Иво Инджев/

Коментарите са затворени.