Балчишкото летище – отново на преден план

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

То­ва про­ли­ча­ва от же­ла­ни­е­то на пре­ми­е­ра Б.Бо­ри­сов да пре­вър­не во­ен­но­то ле­ти­ще в Бал­чик в гра­ж­дан­с­ко, ко­е­то е най-но­во­то съ­би­тие за съ­д­ба­та на 70-го­ди­ш­но­то бал­чи­ш­ко ле­ти­ще – гла­си сте­но­г­ра­ма­та на по­ре­д­но­то пра­ви­тел­с­т­ве­но за­се­да­ние пре­ди око­ло 2 се­д­ми­ци, въ­п­ре­ки ня­кои ре­зер­ви на ня­кои чле­но­ве на ка­би­не­та. Три­де­сет ми­ли­о­на ле­ва ще от­де­ли дър­жа­ва­та за ле­ти­ще Бал­чик и след то­ва ще го кон­це­си­о­ни­ра. Ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то пре­ми­е­рът ка­ц­на със своя „Фал­кон” през ме­сец ав­густ два пъ­ти, да от­к­ри­ва стрелбите край Шабла на полигона, за­я­ви пред ме­ди­и­те, че ед­ва не са се пре­би­ли при при­зе­мя­ва­не­то. На­вяр­но не са му до­к­ла­д­ва­ли, че то­ва е бой­но ле­ти­ще с ше­с­то­ъ­гъл­ни пло­чи и тру­со­ве­те, ко­и­то е по­чу­в­с­т­вал са от на­ли­чи­е­то на фу­ги­те, ко­и­то съ­ще­с­т­ву­ват от съ­з­да­ва­не­то на по­ло­са­та за из­ли­та­не и ка­ца­не.

Та­зи го­ди­на са се про­ве­ли 3 или 5 ле­та­тел­ни дни с „МИГ – 29” и вси­ч­ки во­ен­ни пи­ло­ти са ка­ц­на­ли нор­мал­но. В то­зи слу­чай Б.Бо­ри­сов тря­б­ва да се за­ми­с­ли за про­фе­си­о­на­ли­з­ма на своя ле­та­те­лен екип. Пре­ми­е­рът е на­с­то­я­те­лен бал­чи­ш­ко­то ле­ти­ще да ста­не гра­ж­дан­с­ко, за­що­то Вл.Го­ра­нов /зам.-ми­ни­с­тър по фи­нан­си­те/ обя­с­ня­ва, че дър­жа­ва­та ня­ма по­ли­ти­ка да ин­ве­с­ти­ра ди­ре­к­т­но в гра­ж­дан­с­ки ле­ти­ща. Пре­ми­е­рът ис­ка ле­ти­ще­то да е го­то­во до про­лет­та на 2012 г., ка­то от ме­сец май да фун­к­ци­о­ни­ра за но­вия ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон, не са­мо за­ра­ди гол­фъ­ри­те. Той за­я­вя­ва, че и 50 млн. да стру­ва, след ка­то се да­де на кон­це­сия или се да­де да се опе­ри­ра от ня­ко­го, те­зи па­ри ще се вър­нат, по­до­б­ря­вай­ки ка­че­с­т­во­то на би­з­нес ус­лу­ги­те. Б.Бо­ри­сов смя­та, че ле­ти­ще Бал­чик уми­ш­ле­но не е пу­с­ка­но от го­ди­ни, за да мо­же да има мо­но­пол на ле­ти­ще Вар­на и вси­ч­ки ту­ри­с­ти за Се­вер­на Бъл­га­рия да ми­на­ват през мор­с­ка­та ни сто­ли­ца. От дру­ги ме­с­та на­у­чих, че на ле­ти­ще Вар­на пре­д­с­тои ос­но­вен ка­пи­тар­но-въз­с­та­но­ви­те­лен ре­монт. „Не съ­з­да­дем ли кон­ку­рен­т­ност, тя ня­ма да бъ­де ни­ко­га до­б­ра” – до­пъл­ва още Б.Бо­ри­сов, за­я­вя­вай­ки, че ле­ти­ще­то на во­ен­ни­те е бу­ре­ня­са­ло и не се по­д­дър­жа по ни­ка­къв на­чин. Пре­ми­е­рът май­с­тор­с­ки пре­х­вър­ля то­п­ка­та на ми­ни­с­тър Дян­ков, ко­го­то оча­к­ва да се вър­не от ня­къ­де, съ­що на зам.-ми­ни­с­тъ­ра  Го­ра­нов и ми­ни­с­тъ­ра на тран­с­пор­та Ив. Мо­с­ко­в­с­ки, кой­то ве­че е пря­ко от­го­во­рен за ре­ше­ни­е­то. Той за­я­вя­ва, че по пре­д­ва­ри­тел­ни дан­ни от ек­с­пер­ти не­об­хо­ди­ма­та ин­ве­с­ти­ция е от 30 млн. лв., за да мо­гат да ка­цат раз­ли­ч­ни ти­по­ве са­мо­ле­ти, ка­к­то на ле­ти­ще Вар­на и то­ва е „до­с­та те­жък ан­га­жи­мент към бю­дже­та”.

От­но­во бля­с­ва ка­те­го­ри­ч­на­та по­зи­ция на пре­ми­е­ра, кой­то си пре­д­с­та­вя ве­че тър­же­с­т­ве­но­то пре­ря­з­ва­не на лен­та­та, ма­кар че в края на за­по­ч­на­ла­та ди­с­ку­сия има мно­го не­я­с­ни мо­мен­ти – кой ще по­е­ме из­д­ръ­ж­ка­та на ле­ти­ще­то до кон­це­си­я­та. Дър­жа­ва­та ще на­ме­ри ли не­об­хо­ди­ма­та су­ма, за да я вло­жи в по­с­т­ро­я­ва­не­то на гра­ж­дан­с­ко ле­ти­ще, ако все пак се взе­ме по­до­б­но ре­ше­ние? То­ва ще е до­б­ре до­ш­ло за на­ши­те бал­чи­к­лии, за­що­то ще се от­во­рят но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та за за­къ­са­ла­та ни об­щи­на в то­ва от­но­ше­ние.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.