Окръжен съд – Добрич, потвърди решението за спора за кучето Мима

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по­т­вър­ди ре­ше­ни­е­то на Ра­йо­нен съд – До­б­рич, с ко­е­то е от­х­вър­лен пре­дя­ве­ни­ят от гра­ж­дан­ка на Ру­се сре­щу Сдру­же­ние с об­ще­с­т­ве­но­по­ле­з­на дей­ност „ГЕР­МА­НО-БЪЛ­ГАР­С­КА ПО­МОЩ ЗА ЖИ­ВО­Т­НИ­ТЕ” със се­да­ли­ще в гр. До­б­рич, иск за при­з­на­ва­не на пра­во­то й на со­б­с­т­ве­ност на ку­че­то Ми­ма, ка­к­то й за осъ­ж­да­не на от­ве­т­но­то сдру­же­ние да пре­да­де вла­де­ни­е­то вър­ху не­го.

Гра­ж­дан­с­ко­то де­ло в Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, е об­ра­зу­ва­но по жал­ба на гра­ж­дан­ка­та на Ру­се, с ко­я­то ос­пор­ва ре­ше­ни­е­то на пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния съд ка­то не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но и не­п­ра­вил­но.

След ка­то раз­г­ле­да въз­зи­в­на­та жал­ба, ста­но­ви­ща­та на стра­ни­те, до­ка­за­тел­с­т­ва­та по де­ло­то и ре­ше­ни­е­то на Ра­йо­нен съд – До­б­рич, Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, на­ме­ри за без­с­пор­но ус­та­но­ве­но, че ку­че­то Ми­ма е би­ло без­с­то­пан­с­т­ве­но, на­ме­ре­но е на 8 – 9 март 2010 г. в гр. Дря­но­во, на­сил­с­т­ве­но оса­ка­те­но с от­ря­за­ни че­ти­ри ла­пи. То е би­ло пре­да­де­но на ищ­ца­та с про­то­кол от 30.03.2010 г., кой­то по­ка­з­ва, че тя го е при­е­ла в ка­че­с­т­во­то на пре­д­с­та­ви­тел на ор­га­ни­за­ция за за­щи­та на жи­во­т­ни­те Сдру­же­ние с не­с­то­пан­с­ка цел „ГРИ­ЖА И ПО­Д­С­ЛОН ЗА ВСЕ­КИ” – гр. Ру­се. При­е­ма се, че до­ку­мен­тът ня­ма ха­ра­к­тер на са­мо­с­то­я­тел­на сдел­ка с ве­щ­но-пра­в­ни по­с­ле­ди­ци, ня­ма ве­щ­но пре­х­вър­ли­те­лен ефект и не мо­же да слу­жи ка­то ос­но­ва­ние за при­до­би­ва­не­то на ве­щ­та. Въз­зи­в­ни­ят съд кон­с­та­ти­ра ка­то не­п­ра­вил­но твър­де­ни­е­то на ищ­ца­та, че со­б­с­т­ве­ност на ку­че се ус­та­но­вя­ва съ­г­ла­с­но ре­ги­с­т­ра­ци­он­ния ре­жим по За­ко­на за ве­те­ри­нар­но-ме­ди­цин­с­ка­та дей­ност. За­ко­но­да­те­лят е въз­ло­жил на­д­зо­ра и гри­жа­та за без­до­м­ни­те ку­че­та на об­щи­ни­те, ор­га­ни­за­ци­и­те за за­щи­та на жи­во­т­ни­те и дру­ги ли­ца  по ре­да на За­ко­на за за­щи­та на жи­во­т­ни­те. За­то­ва Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, на­ми­ра, че до­ка­з­ва­не­то на пра­во­то на со­б­с­т­ве­ност мо­же да ста­не по ре­да на За­ко­на за со­б­с­т­ве­но­ст­та – със сдел­ка, да­в­ност или по друг на­чин, ус­та­но­вен със за­ко­на. А из­да­ва­не­то на па­с­порт и по­с­та­вя­не на чип са дей­с­т­вия, свър­за­ни с иден­ти­фи­ка­ци­я­та на жи­во­т­но­то по ре­да на ЗВМД.

Въз­зи­в­ни­ят съ­де­бен съ­с­тав не ус­та­но­вя­ва по ка­те­го­ри­чен на­чин во­ля­та на ру­сен­ка­та да ста­не со­б­с­т­ве­ник на по­с­т­ра­да­ло­то ку­че. Тя е дей­с­т­ва­ла при при­е­ма­не­то му и е из­вър­ш­ва­ла пла­ща­ния за ле­че­ни­е­то му от име­то на ор­га­ни­за­ци­я­та, ко­я­то пре­д­с­та­в­ля­ва – Сдру­же­ние с не­с­то­пан­с­ка цел „ГРИ­ЖА И ПО­Д­С­ЛОН ЗА ВСЕ­КИ”, а не от свое име. Тър­си­ла е фор­ма за об­г­ри­ж­ва­не­то му, при ко­я­то да не бъ­де ос­та­ве­но в при­ют, и на­чи­ни за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на ле­че­ни­е­то му чрез ор­га­ни­за­ци­я­та на от­ве­т­ни­ка Сдру­же­ние „ГЕР­МА­НО – БЪЛ­ГАР­С­КА ПО­МОЩ ЗА ЖИ­ВО­Т­НИ­ТЕ” – гр. До­б­рич.

След ка­то ищ­ца­та не е до­ка­за­ла, че е со­б­с­т­ве­ник на ку­че­то, и че жи­во­т­но­то е във вла­де­ние или дър­жа­не от от­ве­т­ни­ка без пра­в­но ос­но­ва­ние, ис­кът е от­х­вър­лен.

По де­ло­то е ус­та­но­ве­но, че ку­че­то се на­ми­ра в Гер­ма­ния под на­д­зо­ра и гри­жи­те на гер­ман­с­ко­то Сдру­же­ние „НЕ­М­С­КО-БЪЛ­ГАР­С­КА СПЕ­Ш­НА ПО­МОЩ ЗА УЛИ­Ч­НИ­ТЕ ЖИ­ВО­Т­НИ”  и кон­к­ре­т­но за не­го се гри­жи гер­ман­с­ка гра­ж­дан­ка.

С те­зи ар­гу­мен­ти въз­зи­в­ни­ят съд на­ми­ра ис­ка за не­о­с­но­ва­те­лен и ос­та­вя без ува­же­ние жал­ба­та на ищ­ца­та сре­щу пър­во­ин­с­тан­ци­он­но­то ре­ше­ние.

Ре­ше­ни­е­то на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Вър­хо­в­ния ка­са­ци­о­нен съд в ед­но­ме­се­чен срок.

08.07.2011 г.   Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.