Второто издание на Balchik Classic Days ще бъде открито с гала концерт на Софийската филхармония

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ


Стар­тът на най-сил­но­то му­зи­кал­но съ­би­тие в Бал­чик за го­ди­на­та ще бъ­де на 29-ти юли, ко­га­то под ди­ри­ген­т­с­ка­та пал­ка на ма­е­с­т­ро Мар­тин Пан­те­ле­ев ще про­з­ву­чат ед­ни от най-кра­си­ви­те про­из­ве­де­ния на Лу­д­виг ван Бе­то­вен.

В дни­те до 6 ав­густ на от­к­ри­та сце­на край мо­ре­то ще се изя­вят му­зи­кан­ти от раз­ли­ч­ни дър­жа­ви, при­в­ле­че­ни от оча­ро­ва­ни­е­то на Бе­лия град и пре­ди­з­ви­ка­ни от спе­ци­фи­ч­ния фор­мат на фе­с­ти­ва­ла.

Пре­д­вид раз­но­о­б­ра­з­на­та пу­б­ли­ка и оча­к­ва­ни­я­та й за стил­на и бо­га­та про­г­ра­ма, ор­га­ни­за­то­ри­те от „Му­зи­ка Арт” са из­пъл­ни­ли афи­ша с ин­т­ри­гу­ва­щи за­г­ла­вия и ат­ра­к­ти­в­ни ар­ти­с­ти от цял свят.

Сред най-яр­ки­те уча­с­т­ни­ци в Balchik Classic Days та­зи го­ди­на е ос­но­ва­те­лят на ме­ж­ду­на­ро­д­ния ор­ке­с­тър “Фил­хар­мо­ния на на­ци­и­те” Юс­тус Франц – ар­тист с над 50-го­ди­ш­на ка­ри­е­ра, ра­бо­тил мно­го­к­ра­т­но с вси­ч­ки ле­ген­дар­ни му­зи­кан­ти ка­то Хер­берт фон Ка­ра­ян, Ле­нард Бърн­с­тейн, Джордж Сел, Сер­джу Че­ли­би­да­ке и др. През 80-те го­ди­ни ос­но­ва­ва един от най-го­ле­ми­те му­зи­кал­ни фе­с­ти­ва­ли – “Schleswig Holstein Musikfestival”, за­ра­ди ко­е­то по­лу­ча­ва ре­ди­ца на­г­ра­ди от гер­ман­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во за осо­бен при­нос към не­м­с­ка­та кул­ту­ра. Уче­ник на Вил­хелм Кемпф и дъл­го­го­ди­шен про­фе­сор по пи­а­но в Хам­бург, той ще из­пъл­ни на сце­на „Ми­с­т­рал” про­из­ве­де­ния от Мо­царт, Хайдн и Брамс.

По­т­вър­ж­де­ние за уча­с­ти­е­то си в му­зи­кал­ния фо­рум от­но­во са да­ли и вир­ту­о­зи­те Ла­с­ло Фе­ньо /Ун­га­рия/ и Де­рек Хан /САЩ/. Тя­х­но­то връ­ща­не на сце­на­та в Бал­чик е бла­го­да­ре­ние на мно­го­то су­пер­ла­ти­ви от пу­б­ли­ка­та, ста­на­ла съ­п­ри­ча­с­т­на на ми­на­ло­го­ди­ш­но­то из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла.

Бан­до­не­о­ни­с­та Ни­ко­ла Ми­ло е друг ярък из­пъл­ни­тел, кой­то за­е­д­но с Ли­да Кън­че­ва, Ан­д­ре­ас Едел­ман и Мла­ден Сто­я­нов ще сре­щ­нат оча­ро­ва­ни­е­то на кла­си­ка­та със стра­ст­та на тан­го­то.

По­ка­на­та за уча­с­тие със са­мо­с­то­я­тел­ни кон­цер­ти са при­е­ли лю­бим­ци­те на бъл­гар­с­ка­та пу­б­ли­ка –  проф.Йо­сиф Ра­ди­о­нов /ци­гул­ка/ и Лю­д­мил Ан­ге­лов /пи­а­но/.

По­ч­ти вся­ка ве­чер го­с­ти­те на фе­с­ти­ва­ла ще имат удо­вол­с­т­ви­е­то да се на­с­ла­дят на бри­лян­т­ния звук от ци­гул­ка­та на му­зи­кан­та на 2010 го­ди­на Ве­с­ко Еш­ке­на­зи.

Balchik Funky Night е на­ре­чен един от кон­цер­ти­те, кой­то ще бъ­де по­ве­рен на му­зи­кан­ти­те от гру­па Ака­га.

Във фи­нал­на­та ве­чер ще зву­чат ше­дьо­в­ри на мю­зи­къ­ла, опе­ра­та и опе­ре­та­та, ин­тер­п­ре­ти­ра­ни от му­зи­кан­ти­те на Spirit Еnsemble и из­тъ­к­на­ти­те гла­со­ве на Ва­лен­ти­на Кор­ча­ко­ва, Ру­са­ли­на Мо­чу­ко­ва /со­п­ран/, Ма­рио Ни­ко­лов /Те­нор/ и Иво Йор­да­нов /ба­ри­тон/.

Вси­ч­ки кон­цер­ти от­но­во ще бъ­дат без­п­ла­т­ни.

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.