Варна изпревари “Дружина полска” в Спартакиадата за учители в Албена

Jul 13th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ти­мът на Вар­на три­ум­фи­ра в се­д­мо­то из­да­ние на На­ци­о­нал­на­та спар­та­ки­а­да на учи­те­ли­те с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие, ко­я­то се съ­с­тоя в Ал­бе­на.

Пре­по­да­ва­те­ли­те от мор­с­ка­та ни сто­ли­ца ог­ла­ви­ха ком­п­ле­к­с­но­то кла­си­ра­не с ак­тив от 69 то­ч­ки. Вто­ри е от­бо­рът на По­л­ша с 58 то­ч­ки, сле­д­ван от Пло­в­див с 52. При­з­ьо­ри­те бя­ха на­г­ра­де­ни на спе­ци­ал­на це­ре­мо­ния в за­ве­де­ни­е­то Гор­с­ки цар в ку­рор­т­ния ком­п­лекс.

На тър­же­с­т­во­то при­съ­с­т­ва­ха Пла­мен Ди­ми­т­ров – пре­зи­дент на КНСБ, Ян­ка Та­ке­ва – пре­д­се­да­тел на СБУ и Де­си­с­ла­ва Яго­дин – пре­д­се­да­тел на БРФ „Труд, спорт и здра­ве”.Учи­те­ли­те от Ко­з­ло­дуй по­лу­чи­ха ку­па­та за Фе­ър­п­лей при мъ­же­те, а при же­ни­те при­зът от­пъ­ту­ва за По­л­ша. При­по­м­ня­ме Ви, че в Спар­та­ки­а­да­та уча­с­т­ва­ха бли­зо 500 учи­те­ли от три дър­жа­ви – Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и По­л­ша. Те си раз­пре­де­ли­ха ком­п­ле­к­ти­те с от­ли­чия в де­вет ви­да спорт. Па­т­рон на съ­с­те­за­ни­я­та край мо­ре­то бе ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­лят Бой­ко Бо­ри­сов.

Коментарите са затворени.