Street Ball

Jul 13th, 2011 | От | Category: ВАЖНА, СПОРТ

От­с­ко­ро Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по ба­с­ке­т­бол ор­га­ни­зи­ра съ­с­те­за­ния за ули­чен ба­с­ке­т­бол в раз­ли­ч­ни гра­до­ве. Иг­ри­ща­та се обо­з­на­ча­ват на ули­ца­та или на пло­щад, ка­то се от­це­п­ват от по­ли­ци­я­та, за да се про­ве­де спо­кой­но иг­ра­та.

На 30 юни 2011г. та­къв ба­с­ке­т­бол се иг­ра на пло­щад “Кап. Г. Ра­д­ков” (до Мор­с­ка га­ра). Уча­с­т­ва­ха от­дел­но мо­ми­че­та и мом­че­та от 4 въз­ра­с­то­ви гру­пи – до 12 г., до 15г., до 18г. и над 18г. от от­бо­ри на Вар­на (“Чер­но Мо­ре”, До­б­рич, с. Об­ро­чи­ще, СОУ “Хр. Бо­тев”, ОУ “Ан­тим I”, ОУ Св. Св. К ирил и Ме­то­дий. Вся­ка сре­ща се иг­рае на 1 кош, до 11 то­ч­ки. Два са про­ти­в­ни­ко­ви­те иг­ра­чи, по 3-ма ду­ши в от­бор. Един кош оз­на­ча­ва 1 то­ч­ка.

Цел­та на про­ве­де­но­то ме­ро­п­ри­я­тие бе ма­со­вост на уча­с­ти­е­то, ко­я­то бе по­с­ти­г­на­та. Уча­с­т­ва­ха над сто­ти­на ба­с­ке­т­бо­ли­с­ти. От­ли­чи­ха се от­бо­ри­те на СОУ “Хр. Бо­тев”, на ОУ “Ан­тим I” и на град Вар­на.

От  Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик и от Фе­де­ра­ци­я­та бя­ха връ­че­ни ме­да­ли, ба­с­ке­т­бол­ни то­п­ки и пре­д­ме­т­ни по­да­ръ­ци.

По­х­вал­но и от­ли­ча­ва­що се бе уча­с­ти­е­то на но­во­с­фор­ми­ра­ния ба­с­ке­т­бо­лен от­бор на “Чер­но­мо­рец” с тре­ньор Да­ни­ел Ди­ми­т­ров.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.