ХIХ Международен Турнир по Шахмат “АЛБЕНА 2011”

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

От 25.06.-03.07.2011 год. в КК „Ал­бе­на” се про­ве­де съ­с­те­за­ние по ша­х­мат – най-сил­ни­ят тур­нир в Бъл­га­рия за та­зи го­ди­на. На­г­ра­д­ни­ят фонд бе в раз­мер на 28 000 euro, ко­е­то при­в­ле­че мно­го и ка­че­с­т­ве­ни съ­с­те­за­те­ли. Уча­с­т­ва­ха 270 ша­х­ма­ти­с­ти от 38 дър­жа­ви, 25 ели­т­ни гро­с­май­с­то­ри от цял свят – Иван Че­па­ри­нов (член на ща­ба на Ве­се­лин То­па­лов през 2005 год., ко­га­то ста­ва све­то­вен шам­пи­он), Але­к­сан­дър Дел­чев и Бо­рис Ча­тал­ба­шев (на­ци­о­нал­ни съ­с­те­за­те­ли). Сред чу­ж­ден­ци­те ли­ча­ха име­на­та на из­ра­ел­с­кия гро­с­май­с­тор Ма­к­сим Ро­д­щайн, ар­ме­не­ца Аве­тик Гри­го­рян и Кон­с­тан­тин Лу­пу­ле­с­ку – ру­мън­с­ки гро­с­май­с­тор.

ШК „Бал­чик” съ­що има­ше свой пре­д­с­та­ви­тел – май­с­то­ра на спор­та На­й­ден До­б­рев (по­бе­ди­тел от пър­вия бал­кан­с­ки фе­с­ти­вал през 2010 год.) Сред та­зи ком­па­ния на На­й­ден му бе­ше из­к­лю­чи­тел­но тру­д­но. Все пак той се пре­д­с­та­ви на оби­чай­но­то до­б­ро ни­во. По­с­ти­г­на 5 по­бе­ди и 2 ре­ми­та. На­п­ра­ви пре­с­ти­ж­но ре­ми на гро­с­май­с­тор Ев­ге­ни Ер­мен­ков – бивш шам­пи­он на Бъл­га­рия. Иг­ра­та на На­й­ден е мно­го кра­си­ва. Спе­че­ли пар­тии с пре­к­ра­с­ни жер­т­ви на фи­гу­ри и пе­ш­ки.  Бих ис­кал да му бла­го­да­ря за до­с­той­но­то пре­д­с­та­вя­не и да му по­же­лая ус­пех в пре­д­с­то­я­щия ІІ-ри Бал­кан­с­ки фе­с­ти­вал.

В края ще ци­ти­рам ду­ми­те на пър­вия офи­ци­а­лен шам­пи­он по ша­х­мат в све­та Вил­хелм Щай­ниц: Ша­х­ма­тът не оби­ча сла­би­те ду­хом. Той е сло­ж­на иг­ра, изи­с­к­ва­ща мно­го труд, ми­с­ло­в­ни уси­лия и ща­тел­но из­с­ле­д­ва­не. Са­мо че­с­т­на­та, не­при­я­т­на и бо­ле­з­не­на кри­ти­ка мо­же да ви от­ве­де към цел­та.

Красимир КИРЧЕВ

Коментарите са затворени.