Фотоизложба на Симона Грошевска

Jul 13th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

На 1 юли 2011г. в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на на Дво­ре­ца бе от­к­ри­та не­ве­ро­я­т­на­та фо­то­и­з­ло­ж­ба на Си­мо­на Гро­ше­в­с­ка, ро­дом от Тър­го­ви­ще, жи­ве­е­ща по­на­с­то­я­щем в Со­фия.

На вхо­да на гра­ди­на­та ни по­с­ре­щ­на­ха две пре­ле­с­т­ни де­вой­ки в бя­ло с фа­к­ли в ръ­це­те. Из ця­ла­та гра­ди­на са ком­по­зи­ра­ни над 20 па­на с раз­ме­ри око­ло 4 кв.м. с изо­б­ра­же­ния на кра­си­ви же­ни с цве­тя на гла­ви­те, на ши­я­та, на ръ­це­те. Иде­я­та на из­ло­ж­ба­та е да се по­ка­же не­на­д­ми­на­та­та кра­со­та на при­ро­да­та и не­й­ния най-не­жен, пре­к­ра­сен про­дукт – же­на­та. Две мла­ди мо­ми­че­та раз­да­ва­ха кар­ти­ч­ки, из­ра­бо­те­ни от ре­ци­к­ли­ра­на хар­тия, в ко­я­то са втъ­ка­ни се­ме­на на ра­с­те­ния. Кар­ти­ч­ки­те мо­гат да се за­са­дят и да по­ни­к­не от тях кра­со­та.

За от­к­ри­ва­не­то на из­ло­ж­ба­та бя­ха до­ш­ли мно­го гра­ж­да­ни, ко­и­то не­при­я­т­ни­ят хла­ден дъжд не мо­жа да спре да раз­г­ле­ж­дат фо­то­па­на­та на та­лан­т­ли­ва­та фо­то­г­ра­ф­ка Си­мо­на Гро­ше­в­с­ка. На ви­со­ко ни­во бе­ше му­зи­к­ла­ни­ят аком­па­ни­мент с кла­си­че­с­ка му­зи­ка и ке­тъ­рин­гът на три изи­с­ка­ни ша­т­ри.

Из­ло­ж­ба­та мо­же­те да ви­ди­те до края на ме­сец юли и ав­густ.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.