Седмица на гората: 3-9 април 2017 г

Mar 31st, 2017 | От | Category: Актуални

Особено ми е приятно, когато ежегодно отбелязваме СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА, заедно с 41 служители в Държавно ловно стопанство – Балчик, каза инж.Ганчо Ников, в началото на разговора ни, регулярно предвиден преди горския празник. Тази година Седмицата на гората е от 3 до 9 април.

ДЛС Балчик отговаря за 15 538.7 хектара обща площ, от която 13 809.2 хектара са залесени през годините площи в района на Шабла, Каварна, Балчик, част от Добричка /селска/ и част от Аксаковска община. „Имаме естествени гори, възобновени и впоследствие залесени – продължава обясненията си за дейността на ДЛС Балчик инж.Г.Ников. Още от румънско време е създадена Служба за стопанисване и опазване на горите /1926 г./, а по-късно Лесничейство /1931 г./.

Досега, в различни периоди, на силна и по-слаба активност, са залесени 90 000 декара гори. От тях 18 500 са под формата на полезащитни пояси, така необходими за добруджанските полета. Като много силна година на залесяване е запомнена 1974 г., когато са залесени 2 110 дка, а 2014 г. е нулева по отношение на залесяването. Основните дървесни видове са цер /вид дъб/, летен дъб, акация и др.

ДЛС е в процес на одобряване на Лесоустройствен план за следващите 10 години. В него ще са упоменати всички горски мероприятия като залесявания, сеч, отглеждане на селскостопански култури, ловно стопански дейности.

Особено е важно по този план да се регламентира правилното събиране на наказателните актове за незаконна сеч. ДЛС ПРЕДУПРЕЖДАВА, че търговията с незаконно изсечена дървесина, ще се наказва. Актове ще има, както за тези, които продават, така и за тези, които купуват незаконна дървесина за огрев.

Горските служители се борят срещу незаконно придобитата дървесина и продажбата и; за два месеца и половина през по-дългата тази година зима, са издадени 58 акта на собственици на дърва за огрев, които не могат да посочат законния произход на дървата, защото нямат никакъв търговски документ за покупката.

Инж.Ганчо Ников ми показа една тънка книжка, написана от него и инж. Д.Гаврилов, за историята на ДЛС Балчик от създаването му до преди 30 години. Належаща  е нуждата от нова книжка, която да съдържа историята на стопанството за последните 40 години и основен автор да бъде отново инж.Ганчо Ников, който е пряк свидетел и участник в нея. Аз предлагам моята помощ като редактор и издател, като съпричастен към горското дело жител на Балчик.

Много ми се иска да напомня в празничните дни на горските служители имената на тези, които са отдали целия си живот на ДЛС Балчик – инж.Иван Чернев, инж. Йордан Йорданов, инж.Иван Плугчиев, инж.Татяна Павленкова. С особена почит и уважение балчиклии говорят за най-дългогодишната директорка инж.Калинка Тодорова, за инж. Димитър Гаврилов, за инж.Ганчо Ников, за Велико Димов /техник-лесовъд/, за Румен Радев /Шабла/, за Ради Дойчев /с.Сенокос/…

За голяма радост преди празничната Седмица на гората приятели на ДЛС Балчик от Пловдив подариха 5 000 бр. пъстърви за зарибяване на Батовска река. От 20 март те са в рибарника и предстои пущането им в реката.

На територията на селата Батова, Църква, Соколово и Сенокос се отглеждат зърнени култури за храна на дивите свине, муфлоните, сърните, елените-лопатари,благороден елен, зайците. Дивите свине имат добра популация /над 150 бр./, също и муфлоните, от които 20 редки вида. Има елени с много висококачествени стойности на рогата /трофеи, за които се очаква голям чуждестранен интерес/. През миналата година приходите от международния ловен туризъм  в ДЛС Балчик са над 88 000 лв.

Увеличават се камерите за наблюдение и контрол, както и чакалата за таксикация на дивеча. Констатирано е, че дивите зайци са намалели до минимум. Има благородно предложение от ловците в района /ЛРС Балчик, с председател инж. Красимир Кунев/да се забрани официално ловът на диви зайци, за да се възстанови броят им.

И тази година на Седмицата на гората ще се посветят залесителни мероприятия. Миналата година в ОУ „Антим I”, а тази година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” Балчик ще бъдат засяти фиданки от учениците, под съветничеството на горските специалисти.В Община Шабла ще бъде създадена на общинска територия Ученическа гора, в близост до ембламатичния шабленски фар. Два класа ще посеят по 300 фиданки. И така през следващите години – още и още. Една прекрасна инициатива, която заслужава да бъде пример в цяла България.

В разсадника в с.Соклово има готовност за продажба на крайно ниски цени и за подаряване на фиданки /гледичия, акация, различни видове дъб/, които родолюбците – природолюбители да сеят през предстоящите пролетни дни. ДЛС Балчик вече подари фиданки на Сдружение „Българско наследство”, които ще бъдат засяти в село Саръгьол, Румъния /родно място на прадедите на много балчиклии/.

Ръководството на ДЛС Балчик поздравява всички свои служители и жителите на общините, които са в Балчишкото стопанство и им пожелава здраве и обич към хубавата българска гора.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.