ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК ПОКАНА

Mar 31st, 2017 | От | Category: Актуални

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 март 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

 1. Докладна за даване съгласие община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за приемане на бюджетната прогноза за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Докладна за избиране на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Тихия кът” АД гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Докладна за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001 – 2.007 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно изпълнение на Програма ”Старт в кариерата”, съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 58/26.01.2017 г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Докладна за отдаване под наем кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на „МБАЛ – Балчик” ЕООД, град Балчик, чрез публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.142 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за продажба на земеделска земя – ПИ № 66250.31.151 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в ПИ 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева по отношение на ПИ 02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов по отношение на ПИ № 31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ

 1. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно Управление – Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников – председател на ПКОРСТ

 1. Предложение за приемане на Годишен Доклад за младежта за 2016 г. и Общински план за младежта за 2017 г. в община Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Приемане на отчет на Програмата за управление на отпадъците на град Балчик 2014-2020 г., за отчетната 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ – Балчик” ЕООД, за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на „Медицински Център – І – Балчик” ЕООД, за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Докладна за настаняване на Центърът за социална рехабилитация и интеграция в имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Докладна за предоставяне на помещение – трети етаж на сграда, находяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 – частна общинска собственост.
 2. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ

 1. Разни

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 Илиян Станоев,                                 

Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.