Община Балчик

Jul 23rd, 2010 | От | Category: обяви

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № № 86; 87 от 12.05.2008 г.; Решения № 433 и 434 от 30.10.2009 г и Решение № 502 от 29.01.2009 г на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 597/13.07.2010 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи :
1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 837 м2, представляващ УПИ ХХV, кв. 30 по ПУП на в.з. “Сборно място”, /ПИ № 02508.8.507 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 50 650.00 лв. /петдесет хиляди шестстотин и петдесет лева/, без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 869 м2, представляващ УПИ ХХVІ, кв. 30 по ПУП на в.з. “Сборно място”, /ПИ № 02508.8.506 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 52 590.00 лв./петдесет и две хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 147 м2, отреден за жилищно строителство, представляващ УПИ І – 310, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик, ул. ”Г.С. Раковски”, /ПИ № 02508.84.310 по кад. карта на гр. Балчик/, при начална цена 17 640.00 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 30.07.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 19.07.2010 до 28.07. 2010 г. на касата на ОбА – Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.00 ч. на 29.07.2010 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 29.07.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки: тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Коментарите са затворени.