Христос Воскресе !

Jun 22nd, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

6 май – Гергьовден

Бра­тя и се­с­т­ри в Го­с­по­да,
Все­ки ден Пра­во­с­ла­в­ни­ят цър­к­овен ка­лен­дар ни по­д­на­ся за въз­по­ме­на­ние по­чи­та­не и мо­ли­т­ве­но при­зо­ва­ва­не и об­ра­зец на по­д­ра­же­ние све­тии – раз­ли­ч­ни по пол, въз­раст, об­ра­зо­ва­ние, про­фе­сия, се­мей­но и об­ще­с­т­ве­но по­ло­же­ние. Пъ­те­ки­те на пра­ве­д­ни­те – спо­ред пре­мъ­д­ри Со­ло­мон, е ка­то лъ­че­зар­но све­ти­ло, ко­е­то све­ти все по­ве­че и по­ве­че „При­т­чи Со­ло­мо­но­ви 4:1” В гра­ди­на­та на Цър­к­ва­та има мно­го све­тии. Ед­но не­у­вя­х­ва­що цве­те и един мил и лю­бим на вся­ко пра­во­с­ла­в­но сър­це е „Св. ВМЧК Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец”.

Све­ти Ве­ли­ко­мъ­че­ник Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец е ро­ден и жи­вял в Ка­па­до­кия през вто­ра­та по­ло­ви­на на III-ти век, във вре­ме­то на рим­с­кия им­пе­ра­тор Ди­о­к­ле­ти­ян. Св Ге­ор­ги бил син на бла­го­че­с­ти­ви, зна­т­ни, бла­го­ро­д­ни ро­ди­те­ли – хри­с­ти­я­ни, кръ­с­тен и обу­чен и въз­пи­тан в ис­ти­ни­те на хри­с­ти­ян­с­ка­та вя­ра. Мла­де­жът Ге­ор­ги – об­ра­зо­ван, умен, сна­жен и мъ­же­с­т­вен – по­с­тъ­пил на слу­ж­ба във вой­с­ка­та. Ед­ва 20-го­ди­шен, по­лу­чил ви­сок чин – во­е­нен три­бун – на­чал­ник ле­ги­он. Ге­ор­ги не е ос­та­нал ра­в­но­ду­шен към го­не­ни­е­то на хри­с­ти­я­ни­те и от­к­ри­то се обя­вил за хри­с­ти­я­нин и по­с­т­ра­дал мъ­че­ни­че­с­ки. Ве­ли­ки и не­по­с­ти­жи­ми са за на­ши­те сла­би си­ли по­д­ви­зи­те на ве­ли­ко­мъ­че­ни­ка Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец! Но все пак мо­жем да по­д­ра­жа­ва­ме пре­ди вси­ч­ко на вя­ра­та му, ка­то бъ­дем и ние твър­ди и не­по­ко­ле­би­ми в нея, да по­на­ся­ме стра­да­ни­я­та, да во­дим бор­ба сре­щу зло­то, да по­ма­га­ме на ну­ж­да­е­щи­те се, да по­се­ща­ва­ме и уте­ша­ва­ме бол­ни, и най-вече да се об­ръ­ща­ме към Св. Ге­ор­ги със сър­де­ч­на мо­ли­т­ва.
От име­то на Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во и от мое име, най-сър­де­ч­но Ви че­с­ти­тя све­т­лия пра­з­ник в чест на Св ВМЧК Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец и ВИ ка­ним на Све­та­та Бо­же­с­т­ве­на Слу­ж­ба. По тра­ди­ция ще бъ­де ос­ве­тен ри­бен кур­бан и раз­да­ден на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи.
Слу­ж­би­те ще се про­ве­дат в сле­д­ния ред:
5 май 16:30 ч. – тър­же­с­т­ве­на ве­чер­ня.
6 май су­т­рин­та 08:00 ч. – ут­ри­нна, 09:00 ч. Св. Бо­же­с­т­ве­на Ли­тур­гия, мо­ле­бен и пра­з­ни­чен во­до­с­вет за здра­ве и бла­го­по­лу­чие на име­ни­ци­те, и при­съ­с­т­ва­щи­те в хра­ма.

Пре­д­се­да­тел на Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во
Прот. Стра­тия Але­к­сан­д­ров

Коментарите са затворени.