ПРОТОКОЛ № 7 от заседание на Общински съвет – Балчик

Mar 13th, 2017 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК                                                                                                      

П Р О Т О К О Л

№ 7

от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 28 февруари 2017 година

 

По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 63, Протокол 6 от 26.01.2017 г. на ОбС – Балчик и отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламен елемент на стойка и рекламно – информационни елементи на стълбове на улично осветление

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 72: На основание чл. 45, ал. 9; чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение 238/27.02.2009 г., посл. изм. и доп. с Решение 531/27.02.2014 г. ОбС – Балчик/, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Балчик, Общински съвет Балчик:

 1. Отменя Решение № 63, Протокол № 6 от 26.01.2017 г. на ОбС – Балчик за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламен елемент на самостоятелна стойка и рекламно – информационни елементи на стълбове на улично осветление, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 5 /пет/ години, съгласно предназначението си.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

 1. Приема решение да бъдат отдадени под наем, за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на:

2.1. 16 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 14,08 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците на гр. Балчик /съгласно схема/.

2.2. 1 бр. поставаем рекламен елемент с площ 0,88 м2 на самостоятелна стойка, разположен в зелена площ на ул. “Дунав”, гр. Балчик /съгласно схема/.

2.3.  1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з “Сборно място”, гр. Балчик /съгласно схема/.

2.4.  1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з “Бели скали”, гр. Балчик /съгласно схема/.

2.5. 2 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 1,76 м2/, разположени на стълбове на улично осветление в к.к Албена /съгласно схема/.

2.6. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з “Фиш-фиш”, гр. Балчик /съгласно схема/.

2.7. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з “Изгрев”, гр. Балчик /съгласно схема/.

2.8. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з “Овчаровски плаж”, гр. Балчик /съгласно схема/.

2.9. 1 бр. рекламно информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление на улица в с. Оброчище, общ. Балчик /съгласно схема/.

2.10. 5 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 4,40 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците на с. Кранево, общ. Балчик /съгласно схема/.

 1. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :
 • по т. 1.1. 686,40 лв. /шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.2. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.3. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.4. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.5. 85,80 лв. /осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.6. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.7. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.8. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.9. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.
 • по т. 1.10. 214,50 лв. /двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.
 1. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по ТЗ.
 2. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно – информационни елементи.
 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По втора точка от дневния ред: Отдаване под наем на медицински кабинети, представляващи обособена част от Здравна служба с. Оброчище, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 73: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 238 /27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1.1. Чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, да бъдат отдадени под наем  медицински кабинети с обща площ 49,20 м2, представляващи обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.491.1 по кад. карта на с. Оброчище/, цялата с площ 124 м2  и гаражна клетка с площ 24,00 м2/сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61,00 м2, актувани с АОС 434 от 2015 г. – публична общинска собственост.

 1. Утвърждава начални годишни наемни цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на: 188,93 лв. /сто осемдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, без ДДС за медицински кабинети с обща площ 49,20 м2 и 224,64 лв. /двеста двадесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/, без ДДС за гаражна клетка с площ 24,00 м2. Наемните цени са определени съгласно чл. 102 от Закона за лечебните заведения и Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
 2. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

3.1. са регистрирани по ТЗ.

3.2. завършено висше образование по медицина.

 1. След сключване на договора за наем, наемателят следва да използва горепосочените имоти, съгласно предназначението им.
 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По трета точка от дневния ред: Отдаване под наем на медицински кабинети, ½ коридор и ½ склад, представляващи обособена част от Здравна служба с. Соколово, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 74: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 238 /27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1.1. Чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си 2 бр. медицински кабинети, ½ коридор и ½ склад с обща площ от 47,50 м2, представляващи обособена част от Здравна служба с. Соколово, цялата със ЗП 115 м2 /сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по кад. Карта на с. Соколово, актувана с АОС № 398 от 2014 г. – публична общинска собственост.

 1. Утвърждава начална годишна наемна цена на горепосоченият имот при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на : 182,40 лв. /сто осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 102 от Закона за лечебните заведения.
 2.   В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

3.1. са регистрирани по ТЗ.

3.2. са завършили висше образование по медицина.

 1. След сключване на договора за наем, наемателят следва да използва горепосоченият имот, като медицински кабинет и да не променят предназначението им.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четвърта точка от дневния ред: Отдаване под наем на помещение, представляващо павилион за продажба на пакетирани стоки и закуски, находящо се в ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 75: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 238 /27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

 • Чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, да бъде отдадено под наем помещение, представляващо павилион за продажба на пакетирани стоки и закуски с площ от 20,00 м2, находящо се в ОУ “Г. С. Раковски”, с. Сенокос, актувано с АОС № 82 от 20.02.2009 г. – публична общинска собственост.
 • Утвърждава начална годишна наемна цена на горепосоченият имот при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на: 321,60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/, без ДДС.
 1. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

3.1. са регистрирани по ТЗ.

3.2. развивали дейност, предмет на конкурса.

 1. След сключване на договора за наем, наемателят следва да използва горепосоченият имот за продажба на пакетирани стоки и закуски и да не променят предназначението му.
 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По пета точка от дневния ред: Отдаване под наем на 30 броя павилиони, всеки по 4,5 м², находящи се на алея „Двореца”, град Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 76:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г. и решение № 531/27.02.2014 г. на ОбС-Балчик, дава съгласието си :

1.1. 30 бр. павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея “Двореца”, гр. Балчик – публична общинска собственост, да бъдат отдадени под наем за извършване на търговска дейност /съгласно схема на Община Балчик/, за срок от 3 (три) години, чрез провеждане на публично оповестен присъствен конкурс.

 1. Утвърждава начални наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен присъствен конкурс в размер на: 1100,00 лв. /хиляда и сто лева/, без ДДС, годишна наемна цена, за всеки един от павилионите.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

 1. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по Търговския закон.

3.2. Всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, в които участва за повече от един обект, следва да подреди /класира/, приоритетно /по предпочитание/ изброените от него обекти.

След сключване на договора за наем, наемателят следва да спазват предмета на дейност на отдаденият под наем търговски обект, съгласно одобрената схема.

 1. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шеста точка от дневния ред: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 62, по Протокол № 6 от 26.01.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 77:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – Балчик реши:

 1. Извършва поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 62 от Протокол № 6/26.01.2017 г. по отношение на изписването на номера на поземления имот, като вместо ПИ № 53120.160.443 и ПИ № 53120.160.417 да се чете ПИ № 53120.106.443 и ПИ № 53120.106.417.
 2. Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка да бъде неразделна част и приложено към поправеното решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седма точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване за ПИ № 53120.14.984 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 78:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Външно електрозахранване за ПИ № 53120.14.984 по кадастралната карта на с.Оброчище, Община Балчик” – съгласно одобрено задание.

 1. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По осма точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Водопроводно отклонение за ПИ № 53120.14.984 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик” и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 79:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Водопроводно отклонение за ПИ № 53120.14.984 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик ” – съгласно одобрено задание.

 1. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По девета точка от дневния ред: Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите – общинска собственост по реда на чл. 37о и чл. 37 и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 80:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.4, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик реши:

І.         Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2018 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

 1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт 4.1. от ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)”.
  • Приема се допустимо натоварване по видовете животни:

 

Вид/род на животното Полагащи се площи за 1бр. животно
Едър рогат добитък      8 дка
Овце и кози 2 дка
Еднокопитни животни        10 дка

 

1.2.      Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

 • Начало на пашата – в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави;
 • Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
 • При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;
 • Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

 • Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
 • Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя – при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;
 • Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
 • Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
 • Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
 • След всяко използване на парцела се почива 20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване – сенокосно и пасищно

 • Редуване по години.
 • Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.
 1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.
 2. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1.      Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2.      При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3.      Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива.

3.4.      Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5.      Почистване от камъни:

 • при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
 • при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6.      Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7.      Почистване от храсти:

 • чрез целенасочена паша;
 • механично почистване чрез изрязване.

3.8.      Борба с плевелната растителност:

 • чрез навременна коситба;
 • регулирана паша;
 • окосяване на не опасаната трева.

 

 1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.
 2. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
 3. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.
 4. Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1.      Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

Забранява се:

 • превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
 • коситба в размножителния период на птиците;
 • използването на определени торове или средства за растителна защита;
 • унищожаването на видове от флората – късане,  изкореняване, изкопаване и сеч;
 • преминаване и престой с моторни средства;
 • паша на животни над допустимия вид и брой;
 • изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2.      За пасища при тревно покритие по-малко от  50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3.      Допуска се минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

 

ІІ.        Общински съвет – Балчик, дава съгласие за стопанската 2017/2018 година да се предоставят:

 1. За общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Дропла, село Кремена и село Храброво, както следва:

 

№ по ред землище Идентификатор по КК Площ на имота в дка
  с. Кремена    
1 Кремена 39623.13.2 359,983
2 Кремена 39623.30.4 47,512
3 Кремена 39623.31.4 110,294
4 Кремена 39623.12.4 27,23
  с. Соколово    
1 Соколово 67951.48.29 27,96
2 Соколово 67951.55.50 12,28
3 Соколово 67951.55.47 4,64
4 Соколово 67951.47.19 27,73
5 Соколово 67951.47.17 3,70
6 Соколово 67951.47.23 21,12
7 Соколово 67951.59.46 37,82
8 Соколово 67951.38.217 929,75
  с. Дропла    
1 Дропла 23769.48.27 30,162
2 Дропла 23769.28.2 220,483
3 Дропла 23769.34.2 125,213
4 Дропла 23769.34.3 31,797
5 Дропла 23769.37.4 56,114
6 Дропла 23769.39.2 79,059
7 Дропла 23769.40.2 238,521
8 Дропла 23769.51.19 43,894
9 Дропла 23769.27.5 31,250
10 Дропла 23769.57.2 82,507
11 Дропла 23769.63.30 48,270
12 Дропла 23769.64.1 54,552
  с. Храброво    
1 Храброво ид. част от 77390.24.12 576

 

1.1       Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни, и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар към БАБХ списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/. Неразделна част от настоящото решение са и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни.

1.2       На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет – Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за 2017/2018 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

 

 1. За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд, както следва:
ЕКАТТЕ номер по КВС номер по КК населено място начин на трайно ползване категория площ в дка пазарна оценка в лева на дка
02508 29 02508.508.229 Балчик Пасище,мера 3 55,22 6,84
02508 38 02508.508.238 Балчик Пасище,мера 3 15,56 6,6
02508 195 02508.91.28 Балчик Пасище,мера 9 12,75 6,24
02508 288 02508.10.288 Балчик Пасище,мера 9 17,94 6
04515 21 04515.11.24 Бобовец Пасище,мера 3 10,02 6,72
31245 673 31245.118.69 Змеево Пасище,мера 3 17,22 6,72
31245 118011 31245.118.11 Змеево Пасище,мера 3 15,33 6,72
36453 69 36453.31.5 Карвуна Пасище,мера 3 47,71 6,78
36453 72 36453.30.2 Карвуна Пасище,мера 3 10,73 6,66
39459 103 39459.15.78 Кранево Пасище,мера 6 25,45 6,54
44882 77 44882.22.77 Ляхово Пасище,мера 6 44,83 6,6
44882 67 44882.21.67 Ляхово Пасище,мера 7 11,92 6,36
44882 78 44882.20.35 Ляхово Пасище,мера 6 23,03 6,6
44882 79 44882.20.37 Ляхово Пасище,мера 6 17,69 6,48
53120 15 53120.29.109 Оброчище Пасище,мера 7 21,72 6,48
53120 106 53120.49.19 Оброчище Пасище,мера 7 15,68 6,36
53120 123 53120.20.343 Оброчище Пасище,мера 10 43,47 6,36
53120 145 53120.19.131 Оброчище Пасище,мера 5 19,54 6,48
53120 177 53120.20.345 Оброчище Пасище,мера 7 35,85 6,48
53120 310 53120.45.22 Оброчище Пасище,мера 7 52,79 6,6
53120 24014 53120.24.14 Оброчище Пасище,мера 5 14,13 6,48
62788 2 62788.13.100 Рогачево Пасище,мера 9 35,71 6,36
62788 2 62788.28.11 Рогачево Пасище,мера 9 16,95 6,24
62788 1007 62788.1.7 Рогачево Пасище,мера 4 12,97 6,66
78639 38 78639.15.163 Църква Пасище,мера 7 22,19 6,48
78639 59 78639.23.59 Църква Пасище,мера 7 26,97 6,48
18160 41006 18160.41.6 Гурково Пасище,мера 3 90,63 6,72

 

ІІІ.  Приема следните задължения на  общината  и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища:

 1. Задължения на общината:

1.1.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.      Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите,  относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.      Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем – при общо ползване или петгодишен договор при индивидуално ползване, считано от стопанската 2017/2018 год., Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

 1. Задължения на ползвателите:

2.1.      Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.      Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.      Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.      Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;

2.5.      Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./

2.6.      Да районират пашата,  така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.7.      Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8.      Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9.      Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10.    При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11.    Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири /  предоставените им мери и пасища;

2.12.    При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място.

2.13.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели.

2.14.    Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/.

2.15.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 

ІV.       Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По десета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ Х и УПИ ХІ с цел обединяване на урегулираните поземлени имоти и промяна на улична регулация за УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 1 по плана на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 81:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ Х и УПИ ХІ с цел обединяване на урегулираните поземлени имоти и промяна на улична регулация за УПИ Х и УПИ ХІ в кв.1 по плана на с. Рогачево, Община Балчик.

 1. II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По единадесета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 82:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2017 г., приета с решение № 57 от 26.01.2017 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

 1. Раздел ІІІ Б – „Имоти, които община Балчик има намерение да продаде” със следния имот:

– Незастроен поземлен имот с площ от 573 м², представляващ ПИ № 02508.5.84 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Овчаровски плаж – юг”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.5.84 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Овчаровски плаж – юг”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 83:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4706/10.02.2017 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.5.84 по кадастралната карта на гр. Балчик, местност „Овчаровски плаж – юг”, с площ от 573 м2 (петстотин седемдесет и три квадратни метра).

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 27 504.00 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин и четири лева) като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

 

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на средства за финансиране издаването на две стихосбирки и една книга.

Вносител: Иванка Бързакова – председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ № 84.1:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

 1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Георги Йорданов Георгиев от град Балчик, в размер на 700.00 лева (седемстотин лева) за финансиране издаването на стихосбирката „Билетите са купени”, за сметка на резерва.
 2. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

РЕШЕНИЕ № 84.2:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

 1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Иван Статев Павлов от град Балчик, в размер на 700.00 лева (седемстотин лева) за финансиране издаването на автобиографична книга „Моят живот”, за сметка на резерва.
 2. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

17 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

РЕШЕНИЕ № 84.3:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

 1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Цветелина Христова Желязкова от с. Костенец, в размер на 300.00 лева (триста лева) за финансиране издаването на стихосбирка, с наименование „Докосване”, за сметка на резерва.
 2. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ

РЕШЕНИЕ № 85:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

 1. Джеват Тебиев Юнузов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от съпругата му Асибе Зиядинова Юнусова.
 2. Недю Йорданов Василев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 3. Йорданка Димитрова Мирчева от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 4. Станка Михайлова Илиева от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.
 5. Стойка Димитрова Георгиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 6. Иван Тодоров Станев от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 7. Юмюгюл Бейзатова Изетова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 8. Юлка Йорданова Симеонова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 9. Жана Красимирова Рускова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 10. Росица Рафаилова Андонова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 11. Ивайло Иванов Атанасов от с. Преспа, за изследвания, в размер на 200,00 (двеста) лева. Да представи в ОбС документи за проведени прегледи, с цел уточняване на диагноза.
 12. Димо Кръстев Господинов от с. Сенокос, за социално подпомагане и лечение, в размер на 800,00 (осемстотин) лева. Задължава се на шест месеца да внася отчетни документи, във връзка с пътуването до град Добрич и лечението.
 13. Несрин Абилова Ибрямова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 14. Петър Маринов Маринов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

 

Неодобрени молби

 1. Димитричка Тодорова Жекова от гр. Балчик, да окомплектова молбата си с фактури или касови бележки за закупените лекарства.
 2. Борис Демиров Мързиков от гр. Балчик, да окомплектова молбата си с фактури или касови бележки за закупените лекарства.
 3. Ленчи Янкова Ангелова от с. Оброчище, да окомплектова молбата си с документ, преглед от хирург.
 4. Атанаска Маринова Василева от с. Преспа, за лечение. Стент на сърцето се поставя по Здравна каса.
 5. Ивелина Миткова Василева от с. Безводица, за закупуване на лекарства. Да окомплектова молбата си с ксерокопие от рецептурна книжка, фактури, касови бележки.
 6. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за закупуване на лекарства. Да окомплектова молбата си с ксерокопие от рецептурна книжка, фактури, касови бележки.
 7. Гюлтен Велиева Османова от гр. Балчик. Същата получава лекарства по Здравна каса. Да окомплектова с документи откъдето да е видно, че е насочена за лечение във Варна.
 8. Стефан Захариев Тодоров от гр. Балчик. Да се изясни срока на чужда помощ.
 9. Юлия Райчева Карамфилова от с. Стражица. Да окомплектова молбата с документ за социално слабо семейство от Агенцията за Социално подпомагане.
 10. Николай Мирчев Тодоров от с. Оброчище. Същият е получил помощ през декември 2015 година

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Приемане на отчет за извършените дейности и предприети мерки в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода от 01.01.2016 – 31.12.2016 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 86:  1. Приема Отчет на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година.

 1. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 87: На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Балчик:

 1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик.
 2. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич на 10.03.2017г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 88:  На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:

Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на редовното заседание на Асоциацията, както следва:

 

 1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров-  заместник- кмет с ресор “Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология” в Община Балчик да гласува според настоящото решение.

 

 1. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

– По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за 2016г.;

–  По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич за 2016г.;

–  По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК- Добрич за 2017г.;

–  По т. 4 от дневния ред: Указва на упълномощения представител да участва в гласуването като се ръководи от интересите на Община Балчик.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Илиян Станоев,

Председател на

ОбС Балчик

 

Оставете коментар