Публичен търг

Apr 19th, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС- гр. Бал­чик, при­е­та с реш.№238/27.02.2009г. и За­по­вед №236/31.03.2011г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.
1.Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост:
1.1. Помещение с площ 37.00 кв.м. находящо се в Община Балчик, с.Оброчище, АОС 328/1999г. – помещение за аптека, начална годишна наемна цена в размер на 803.64 лева, без ДДС
1.2. Терен с площ 25.00 кв.м. находящ се в гр. Балчик, ул.”Черно море” 43Б, АОС 3994/24.03.2011г. – за поставяне на павилион за закуски, начална годишна наемна цена в размер на 393.00 лева.
1.3. Помещение с площ 30.00 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик, ул.”Черно море” 18, АОС 3986/2011г. – магазин за промишлени стоки, начална годишна наемна цена в размер на 928.80 лева, без ДДС.
1.4. Помещение с площ 20.00 кв.м. находящо се на първи етаж от двуетажна сграда в гр.Балчик, ул.”Черно море” 18, АОС 3986/2011г. – магазин за промишлени стоки, начална годишна наемна цена в размер на 619.20 лева, без ДДС.
2. Цел на тър­га: от­да­ва­не под на­ем на по­со­че­ни­те имо­ти съ­г­ла­с­но опи­са­но­то пре­д­на­з­на­че­ние.
2.1. Срок на договора – 5(пет) години.
2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на търговски закон.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.04.2011г. до 20.04.2011г. на касата на ОбА-Балчик.
Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 26.04.2011г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл.”21-септември” №6.
Търгът ще се проведе на 27.04.2011г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА – Балчик.
Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-70 – Коцовски, Димитров

Коментарите са затворени.