Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ „Изграждане на “Ваканционно селище “Момчил Голф и голф игрище” в поземлени имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, по КК на гр. Балчик – вилна зона “Момчил “гр.Балчик”

Jan 31st, 2017 | От | Category: Актуални

На 18.01.2017 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на административната сграда на община Балчик се проведе  обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Изграждане на “Ваканционно селище “Момчил Голф и голф игрище” в поземлени имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, по КК на гр. Балчик – вилна зона “Момчил “гр.Балчик.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие върху ЗЗ „Балчик” BG 0002061, бяха представени от ръководителите на екипите, провели изследванията  и изготвили оценките – Галина Стоянова и Стоян Николов. Възложителите „ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД и „СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД  се представляваха от Елка Енева.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ваканционно селище, изграждане на голф игрище на площ от около 820 дка, клубни сгради до 2 етажа, алейна мрежа и водни площи; жилищна част, която включва еднофамилни и двуфамилни, тип „близнак”, сгради до 2 етажа и терасовидни жилищни сгради до 3 етажа на обща площ от около 385 дка;

Проектът включва тенис-клуб,  хотел и централна търговска зона със сгради до 3 етажа, винарна на 2 етажа, разположена в парк на около 43 дка., стопански сгради, техническа инфраструктура, хеликоптерна площадка, улична инфраструктура, локална ПСОВ, в която ще се събират, пречистват и отвеждат дъждовните и отпадните води от ваканционното селище.

В докладите за оценка на въздействието върху околната среда  /ОВОС/ и за оценка на степента на въздействие върху ЗЗ „Балчик” BG 0002061, подробно е представено очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху елементите на околната среда: атмосферен въздух, почви,  растителност, животни, води и са предложени мерки  за тяхното опазване. Специално внимание е обърнато и на мерките за предотвратяване на свлачищните процеси.

Присъстващите на обсъждането жители на Мочил, изразиха своето съгласие за осъществяването на инвестиционното намерение. Те смятат, че с неговото изпълнение районът ще се оживи и ще се създадат работни места.

В края на  общественото  обсъждане Елка Енева обяви, че писмени становища могат да се внасят още 7 работни дни от датата на  тази среща, а мненията по тях ще бъдат представени в Община Балчик и РИОСВ в законоустановения срок.

Диана КОСТОВА

Ст.експерт в Община Балчик

Коментарите са затворени.