Насоки за дейността на СИБ през периода 2010-2020 година

Jan 31st, 2017 | От | Category: Актуални

Основната цел, съгласно Устава на СИБ / Съюза на инвалидите в България/ е реално осигуряване на качествен живот и социално включване на хората с увреждания. Основополагащи документи на ЕС и международната общност, които третират равните права на хората с увреждания са: Хартата за фундаменталните права в ЕС /чл.1,чл.21, чл.26/; Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020: подновен ангажимент за Европа без бариери.

В центъра на вниманието на Стратегията е премахването на бариерите и поради това са набелязани 8 основни области на действие:

*Достъпност

*Участие

*Равенство

*Заетост

*Образование и обучение

*Социална закрила

*Здраве

*Външна дейност

Голямата задача от сегашния етап от развитието на СИБ е подмладяване на членския състав, привличане на дееспособни хора, с адекватен баланс между членовете на организацията, нуждаещи се от социална помощ и предоставящи съответната услуга, което ще направи местните организации притегателни центрове за хората с увреждания и техните семейства. Следва да се съблюдава основния принцип: Нищо за хората с увреждания без хората с увреждания”, т.е. хората с увреждания трябва да участват в приемането на всички мерки, които ги засягат. Въпреки че в нормативните документи се предвижда участие на засегнатите лица, на практика в действащото законодателство липсва яснота относно функциите и правомощията им и не са предвидени възможности за реалната им намеса при неспазване на предвидените в законовата наредба изисквания. Приоритетно място в европейската стратегия за периода 2010-2020 заема достъпността.  Затова е необходимо  да се органират и провеждат обучения и дискусионни форми на членове на неправителствените организации, съвместно с представители на държавните и общински организации по въпросите за изграждане на достъпна архитектурна среда за всички.

Най-важно за нашия град е достъпен обществен транспорт. Единственият по-голям автобус, пригоден за хора с увреждания, не се движи редовно, тъй като се редува с по-малките, но те не са удобни за качване и слизане от инвалиди.

Не е зле да се помисли и за изграждане на платформи за качване и слизане на хора с увреждания в обществения транспорт и обществените сгради.

Друга препоръка, дадена на конгреса на СИБ, през декември 2016 г. е изграждане на дневни, информационни, рехабилитационни центрове за хора с увреждания.

Също та е необходимо повишаване нивото на информираност и подобряване на комуникациите между местните структури, управителния съвет и централното управление, поддържане връзка с европейския форум на хората с увреждания.

Пожелавам на всички членове на СИБ здрава и пълноценна Нова 2017 година!

Деспина МАРИНОВА

Председател на Общинската организация на СИБ Балчик

Коментарите са затворени.