На здравните работници с благодарност!

Apr 19th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

С ду­ми на бла­го­дар­ност за съ­дей­с­т­ви­е­то към об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во, в ли­це­то на Га­ли­на Не­дел­че­ва /от­дел”На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние”/, ди­ре­к­то­ра на ОДК Т.Си­в­ри­е­ва и д-р Та­ма­ра Зей­не­ло­ва, пре­д­се­да­те­лят на клу­ба на ме­ди­ци­те „Здра­ве” Т.Ха­ри­за­но­ва от­к­ри по­з­д­ра­ви­тел­ния кон­церт по по­вод Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на здра­ве­то. Кон­цер­тът се съ­с­тоя в храм „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” на 6 Ап­рил с из­к­лю­чи­тел­но­то уча­с­тие на съ­с­та­ви­те от ОДК Бал­чик.
Въл­ну­ва­щи и ар­ти­с­ти­ч­ни бя­ха вси­ч­ки из­пъл­не­ния.
Мно­го на­с­т­ро­е­ние още в на­ча­ло­то на про­г­ра­ма­та със сво­е­то му­зи­кал­но из­пъл­не­ние съ­з­да­де Са­ш­ко Та­нев, уче­ник от 2 клас. Де­ца­та от ЦДГ „Чай­ка” Ни­ко­ла Та­нев и Жу­ли­я­на Ди­ми­т­ро­ва се изя­ви­ха ка­то ре­ци­та­то­ри. Ин­дий­с­ки­ят танц, пре­д­с­та­вен от Ма­рия Ма­не­ва от 10 „б” клас и Ва­лен­ти­на Йор­да­но­ва от 9 „а”от ТФ „Ри­тъм” оча­ро­ва­ха пу­б­ли­ка­та с ко­с­тю­ми­те и из­пъл­не­ни­е­то си. Ди­ми­тър Ва­си­лев /ТФ „Ри­тъм”/ тан­цу­ва ва­ри­а­ции от ба­ле­та „Дон Ки­хот”. С мно­го на­с­т­ро­е­ние бе за­ре­ден и вал­сът, из­пъл­нен от Ди­ми­т­ри­ч­ка Ге­ор­ги­е­ва и Ди­ми­тър Ва­си­лев /ТФ „Ри­тъм”/. Ди­ми­тър Ко­лев /11 клас/ и Ири­на Ни­ко­ло­ва /9 клас/ от ТФ „Ри­тъм” из­пъл­ни­ха ки­т­ка от бал­кан­с­ки на­ро­д­ни тан­ци.
Пе­сен­та „За те­бе пях” в из­пъл­не­ние на Пла­ме­на Ди­ми­т­ро­ва /7 клас/ въз­дей­с­т­ва мно­го сил­но, а та­ка съ­що и пе­сен­та „За те­бе пе­сен ня­ма”, из­пъл­не­на от Пе­тя А­джо­по­ва. Ап­ло­ди­с­мен­ти­те бя­ха мно­го и съ­в­сем за­с­лу­же­но и за Ка­те­ли­на Ва­си­ле­ва от 4 клас на СОУ „Хр.Бо­тев”, ко­я­то из­пъл­ни пе­сен­та „Ро­д­на стря­ха”.
Здра­в­ни­те ра­бо­т­ни­ци бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от чле­но­ве на Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” към ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” – Све­т­ла­на Ива­но­ва, Ире­на Или­е­ва и Сте­ф­ка Кер­че­ва със свои сти­хо­т­во­ре­ния.
Клу­бът на здра­в­ни­те ра­бо­т­ни­ци по­лу­чи по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес от Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, пре­д­се­да­тел на Клуб на пен­си­о­не­ри­те № 1 и от Да­ни­е­ла Ди­ми­т­ро­ва, пре­д­се­да­тел на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во на ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик.

Сте­ла Да­ко­ва

Коментарите са затворени.