За да стане светът по-мъдър

Apr 19th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Ученици от ОУ “Антим І” Балчик на среща с писателя Петър Славински по време на Седмицата на детската книга преди 45 години. Архив: Г.ЙОВЧЕВ

За­по­ч­на на­ци­о­нал­ни­ят ма­ра­тон на че­те­не­то, по­с­ве­тен на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на де­т­с­ка­та кни­га 2 ап­рил и Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на кни­га­та и ав­тор­с­ко­то пра­во – 23 Ап­рил. По­д­к­ре­пяй­ки иде­я­та и сми­съ­ла на та­зи про­я­ва, Ли­те­ра­тур­ни­ят клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” към ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” ре­ши да про­ве­де по­ре­д­на­та си сбир­ка в би­б­ли­о­те­ка­та. След кра­т­ки­те встъ­пи­тел­ни и ра­зя­с­ни­тел­ни сло­ва на би­б­ли­о­те­кар­ка­та Иван­ка То­мо­ва и ръ­ко­во­ди­те­ля на клу­ба Ни­ко­лай Мир­чев бя­ха про­че­те­ни сти­хо­ве на Яво­ров, Хр.Фо­тев, Ат.Гер­ма­нов, Й.Кръ­ч­ма­ров, ка­к­то и твор­би от мал­ко по­з­на­ти по­е­ти. Свои, ав­то­ро­ви сти­хо­ве про­че­то­ха Све­т­ла­на Ива­но­ва, Ире­на Или­е­ва, Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, Иван Ста­тев, До­б­ри Ге­ор­ги­ев и Ге­ор­ги Йор­да­нов /Го­го/.
Съ­з­да­де се ед­на твор­че­с­ка ат­мо­с­фе­ра и все­ки от при­съ­с­т­ва­щи­те ли­те­ра­тур­ни твор­ци спо­де­ли ми­с­ли за съ­с­то­я­ни­е­то на дне­ш­но­то съ­в­ре­мие, твор­че­с­ки идеи и пре­д­ло­же­ния. Стан­ка Ган­че­ва – пре­д­се­да­тел на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во из­ра­зи сво­е­то за­до­вол­с­т­во от та­зи ли­те­ра­тур­на про­я­ва и пре­д­ло­жи на стра­ни­ци­те на ме­с­т­ния пе­чат да се от­де­ли мя­с­то за по­е­зия, за да мо­гат по­ве­че гра­ж­да­ни да се за­по­з­на­ят с ли­те­ра­тур­ни­те твор­ци от на­шия град, да усе­тят бо­га­та­та ду­ше­в­ност на бъл­га­ри­на и да не се пре­къ­с­ва връ­з­ка­та по­ет-съ­в­ре­мие – об­ще­с­т­во. По­д­ре­де­на­та из­ло­ж­ба в де­т­с­кия от­дел на би­б­ли­о­те­ка­та на ху­ба­ви бъл­гар­с­ки кни­ги за де­ца и те­х­ни ри­сун­ки за лю­би­ми ге­рои вър­на спо­ме­ни­те за то­ва как в де­т­с­т­во­то Се­д­ми­ца­та на де­т­с­ка­та кни­га бе оча­к­ва­на с мно­го го­лям ин­те­рес и въ­о­ду­ше­в­ле­ние. На­по­м­ня и за не­за­б­ра­ви­ми­те сре­щи с пи­са­те­ли и по­е­ти, кар­на­вал­ни­те ше­с­т­вия и др. изя­ви.
Ед­но е да че­теш ли­те­ра­тур­ни твор­би сред при­я­те­ли, на ма­са, в за­ла, а дру­го е сред ти­ши­на­та на кни­ги­те в би­б­ли­о­те­ка­та. Го­ля­мо­то мал­ко че­те­не про­дъл­жа­ва и съ­в­сем спо­лу­ч­ли­во е на­ре­че­но „по­хо­дът на кни­ги­те”. Те ни оча­к­ват, за да раз­к­ри­ят мно­го по­ве­че не­ща за све­та, за да ста­не той още по-до­бър и кра­сив, по-мъ­дър и ра­зу­мен, по-уве­рен и сво­бо­до­лю­бив.

Стела ДАКОВА

Коментарите са затворени.