Международно туристическо изложение “Културен туризъм”

Apr 19th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик ще уча­с­т­ва в ос­мо­то из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­но­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние “Кул­ту­рен ту­ри­зъм”, ко­е­то ще се про­ве­де от 13 до 16 ап­рил във Ве­ли­ко Тър­но­во. Об­щи­на­та ще се пре­д­с­та­ви със со­б­с­т­вен щанд, на кой­то ще бъ­дат ек­с­по­ни­ра­ни но­ви фо­то­си от хра­ма на Ки­бе­ла и дру­ги за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в ре­ги­о­на.
По вре­ме на из­ло­же­ни­е­то Бал­чик ще се вклю­чи и във фе­с­ти­ва­ла на ту­ри­с­ти­че­с­кия филм „На из­то­ч­ния бряг на Ев­ро­па” с два фил­ма – „Ед­но бал­чи­ш­ко ля­то” и „Ми­с­те­ри­я­та на се­дем­те ци­ви­ли­за­ции”. Те са про­ду­ци­ра­ни от Об­щи­на Бал­чик и ще се съ­с­те­за­ват в ка­те­го­рия „На­у­ч­но-по­пу­ля­рен и до­ку­мен­та­лен филм, пре­д­с­та­вящ ту­ри­с­ти­че­с­ки по­тен­ци­ал”.
През ми­на­ла­та го­ди­на на из­ло­же­ни­е­то в ста­ро­п­ре­с­тол­ния град уча­с­т­ва­ха над 800 пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес и 60 бъл­гар­с­ки об­щи­ни. От 2010 го­ди­на Бал­чик е член на Асо­ци­а­ци­я­та на об­щи­ни със се­ли­ща и те­ри­то­рии на кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во, ко­я­то бе уч­ре­де­на в Тър­но­во.

/Б.Т./

Че­ти­ри по­бе­ди в про­ве­де­ни­те пет гон­ки на ре­га­та „Бриз – Про­лет” из­во­ю­ва еки­па­жът на Мор­с­ки клуб Бал­чик в клас „Ка­дет” – Але­к­сан­дър Сла­в­чев и Мар­тин Пе­нев. Тан­де­мът зае пър­во мя­с­то в кла­са си на про­ве­ло­то се през по­чи­в­ни­те дни във Вар­нен­с­ко­то езе­ро ве­т­ро­хо­д­но съ­с­те­за­ние.
Тре­то мя­с­то за­е­ха бал­чи­к­ли­и­те Ва­сил Ми­тев и То­дор Пър­ва­нов, ко­и­то де­бю­ти­ра­ха в клас „420”.
Не­за­ви­си­мо от кон­ку­рен­ци­я­та на 11-те клу­ба от стра­на­та, сло­ж­на­та ме­те­о­ро­ло­ги­ч­на об­с­та­но­в­ка и ли­п­са­та на до­с­та­тъ­чен опит, еки­па­жи­те се спра­ви­ха мно­го до­б­ре, ко­мен­ти­ра­ха от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клу­ба.

Коментарите са затворени.