ВиК проект

Apr 19th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини

Над 96 км тръ­би са по­ло­же­ни по про­е­к­та за по­д­но­вя­ва­не на ВиК си­с­те­ма­та в Бал­чик. То­ва ста­на яс­но на ре­до­в­на­та ра­бо­т­на сре­ща с из­пъл­ни­те­ли­те, про­ве­ла се днес в Об­щи­на Бал­чик. Пре­д­с­тои на або­на­ти­те по 11 ули­ци да бъ­дат ин­с­та­ли­ра­ни во­до­ме­ри, да се на­п­ра­ви те­с­т­ва­не и де­зин­фе­к­ция на во­до­п­ро­во­да.
Об­щи­ят брой на свър­за­ни­те към но­ва­та мре­жа имо­ти е 943. Бли­зо две тре­ти от тях имат ин­с­та­ли­ра­ни во­до­ме­ри.
За­ме­с­т­ник-кме­тът инж.Сте­ли­ян Же­ле­зов на­по­м­ни на из­пъл­ни­те­ли­те на про­е­к­та, че има де­фе­к­ти по ули­ци­те „При­мор­с­ка”, Чер­но мо­ре”, „Ду­нав” и „Хри­с­то Бо­тев”, ко­и­то тря­б­ва да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни. От­го­во­ре­но бе, че в сре­да­та на сле­д­ва­щия ме­сец, ще бъ­дат от­с­т­ра­не­ни про­б­ле­ми­те по пъ­т­ни­те на­с­тил­ки на по­со­че­ни­те ули­ци.  /Б.Т./

Коментарите са затворени.