Да живееш и работиш сред съхранената природа

Apr 19th, 2011 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ка­к­то вся­ка го­ди­на и през та­зи На­ци­о­нал­на се­д­ми­ца на го­ра­та слу­жи­те­ли­те и ра­бо­т­ни­ци­те на Дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во Бал­чик имат с ка­к­во да се по­х­ва­лят.През есен­та са би­ли за­ле­се­ни 51 дка го­ри, а през та­зи про­лет – 41 дка, от ко­и­то 15 дка ат­ла­с­ки ке­дър, ела и туя; 22 дка чер­вен дъб, явор и др., 4 дка са­мо чер­вен дъб. Из­ко­ре­не­ни­те бо­ро­ви кул­ту­ри пред зем­ли­ще­то на с.Се­но­кос са из­ця­ло за­ле­се­ни, тъй ка­то бо­рът там бе­ше пре­съ­х­нал над 90% – спо­де­ли инж.Ра­до­с­лав Ра­дев.
Та­зи го­ди­на се ра­бо­ти по ев­ро­п­ро­е­к­та  „LIVE+”, спо­ред кой­то до 2 го­ди­ни ще бъ­дат за­ле­се­ни в До­б­ри­ч­ка об­ласт 900 дка го­ри, от ко­и­то 25 дка ще са от по­ре­чи­е­то на р.Ба­то­ва, ко­е­то е към ДЛС Бал­чик.
Всъ­щ­ност те­ри­то­ри­я­та на уп­ра­в­ле­ние на ДЛС Бал­чик е до­с­та об­шир­на – спо­де­ля инж.Ка­лин­ка То­до­ро­ва. Над 15 550 дка е за­ле­се­на­та го­ра, ка­то се за­по­ч­не от ру­мън­с­ка­та гра­ни­ца до част от „Зл.пя­съ­ци”, до Но­ва­ко­во и Сто­жер. Ло­в­ни­те ра­йо­ни об­х­ва­щат и Ак­са­ко­во и Г.То­ше­во.
На 9 ап­рил вли­за в си­ла но­ви­ят за­кон за го­ри­те, спо­ред кой­то ще има дву­с­те­пен­на стру­к­ту­ра на гор­с­ка ин­с­пе­к­ция, ко­я­то ще е на­то­ва­ре­на са­мо с кон­т­рол­ни фун­к­ции. За ча­с­т­ни­те при­те­жа­те­ли е ва­ж­но да зна­ят, че са­ми тря­б­ва да си ох­ра­ня­ват го­ри­те или да склю­чат до­го­во­ри с ДЛС за опа­з­ва­не.
През та­зи про­лет до края на ме­сец ап­рил ДЛС пре­до­с­та­вя без­въз­ме­з­д­но фи­дан­ки от ви­до­ве­те явор, ко­п­ри­в­ка, ке­с­тен, орех и дъ­бо­ве. Же­ла­е­щи­те мо­гат да ги по­лу­чат от раз­са­д­ни­ка в с.Со­ко­ло­во.
Го­ля­мо ко­ли­че­с­т­во фи­дан­ки ще бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни на СОУ „Хр.Бо­тев” за съ­з­да­ва­не на жи­ва ог­ра­да от из­то­ч­на­та стра­на на учи­ли­ще­то.
Да по­же­ла­ем по слу­чай Пра­з­ни­ка на го­ра­та на вси­ч­ки ра­бо­те­щи в ДЛС Бал­чик да бъ­дат здра­ви и да жи­ве­ят пъл­но­цен­но сред ху­ба­ва­та при­ро­да, ко­я­то съ­з­да­ват и съ­х­ра­ня­ват.

Маруся КОСТОВА


Коментарите са затворени.