Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с. Оброчище

Nov 25th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo-1На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 863 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 1310/10.11.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

1.1.Стоматологичен кабинет и прилежащи ½ манипулационна и ½ коридор, с обща площ 25 м2, находящи се в Здравна служба с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад. карта на с. Оброчище – публична общинска собственост, актувана с АОС 434/27.01.2015 г.

  1. Цел на конкурса : отдаване под наем на стоматологичен кабинет.
  2. Начална годишна наемна цена :

96,90 лева /деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС, съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

  1. Срок на договора – 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.
  2. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които :

5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон или самоосигуряващи се лица, практикуващи свободна професия;

5.2. да извършват дейност : осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

5.3. да притежават завършено висше образование по дентална медицина;

5.4. да нямат задължения към Община Балчик;

6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение;

6.2. да спазва предмета на дейност – осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ по дентална медицина;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 17.11.2016 г. до 02.12.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 02.12.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

Оставете коментар