Отоплителен сезон

Nov 23rd, 2016 | От | Category: ДРУГИ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-ДОБРИЧ

indexПожарът е неконтролирано горене, което нанася щети.

За да има процес на горене, е необходимо създаването на горима среда/горим материал и окислител, най-често кислородът от въздуха/ и наличието на източник на запалване. Това означава, че за процеса на горене трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими материали, на кислород за поддържане на горенето и на източник на запалване с достатъчна мощност да предизвика и поддържа горенето. Всички мерки за пожарна безопасност (правила, норми и др.) са насочени към елиминиране на една от тези три предпоставки и намаляване на влиянието на опасните фактори при пожар за здравето и живота на хората.

Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети над температурата на запалване на дадено вещество (материал). Чрез процеса на топлопренасяне запалване може да възникне в място (помещение), което не е в съседство с източника на топлина.

Често опасните фактори на пожара, влияещи върху човешкия организъм, се подценяват. Опасна е не само високата температура, която се достига в процеса на горене.  С висока степен на опасност са отделените по време на горене димни продукти – много често това са токсични газове, особено при горенето на синтетични материали, така характерни за бита днес.

Съвременното разбиране на качеството на живот включва пожарообезопасеността на жизнената среда или привеждането й в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност. Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, а нарушаването им може да застраши не само личната собственост и безопасност, но така също и живота на близките.

Противопожарната култура е съществена част от съвременната култура. Тя включва знания за пожароопасните свойства на веществата и материалите, поведението им при пожар, мерките за предотвратяване на пожар, създаването на предварителни условия за пожарогасене и ограничаване на неблагоприятните последици от възникнал пожар, умения за действие при пожар и др. Формирането на противопожарна култура трябва да започне от ранна детска възраст, за което от голямо значение е личният пример на по-възрастните.

Пожарният риск е характерна особеност на отоплителния сезон. Най-често причината за възникване на пожар в къщи, на работното място или друго закрито помещение се дължи на човешката небрежност.

Невниманието може да доведе до неволно събаряне на горящи свещи, лампи, разсипване на мазнина върху горяща печка и др. и да предизвикат запалване. Непознаването свойствата на лесно запалимите течности, използвани за медицински и домакински нужди – спирт, нафта, бензин, природен газ, газ пропан-бутан и др. също крие опасност от пожар. Оставените без наблюдение отоплителни уреди представляват потенциална пожарна опасност. Ако е отворена вратичката на печката на твърдо гориво (дърва, въглища) и си разсипят въглени на пода, или  бъде съборена най-безобидната на пръв поглед ел. печка, последиците са непредсказуеми. Затова трябва да се обърне внимание как правилно да се използват отоплителните уреди и ел. приборите в домакинството. Ако усетите характерния мирис на газ пропан-бутан бързо отворете вратите и прозорците, за да проветрите помещението, като в никакъв случай не включвайте електрическите ключове на осветлението или ел. контактите, защото има опасност от взрив!

Бъдете предпазливи и спазвайте следните указания:

–  Не претоварвайте електрическите инсталации над капацитета им.

– Не използвайте подсилени предпазители/бушони/, което може да доведе до прегряване на проводниците и възникване на пожар

– Да се използват обезопасени комини, изолирани от горими строителни и други материали и мебели.

– Проверете комините за строителни неизправности, организирайте почистването им и се уверете, че при горене поддържат необходимата тяга.

– Не използвайте повредени и морално остарели отоплителни и нагревателни уреди.

– Не използвайте печки и други нагревателни уреди, които не са стандартно производство.

– Осигурявайте минималните безопасни разстояние от отоплителните уреди до горими материали.

– Използвайте негорими подложки за отоплителните и нагревателни уреди – котлони, ютии, печки на твърдо и течно гориво.

– Не разпалвайте печки на твърдо и течно гориво с лесно запалими течности – бензин, нафта и др.

– Не допускайте образуване на взривоопасни пари в горивните камери на отоплителните уреди на течно гориво. Преди да ги запалите повторно, те трябва да са напълно изстинали.

– Бъдете предпазливи при използване на открит огън.

– Използвайте изправни газови уредби и бъдете внимателни при експлоатацията им.

– Във ваше отсъствие не оставяйте включени отоплителни и нагревателни уреди.

– Осигурете на вашите деца и трудноподвижни близки възможност за телефонна връзка с телефон 112

– Не ги оставайте заключени.

– Не допускайте складирането на горими материали (в това число дърва за огрев, въглища и др. подобни) в стълбищните клетки и по пътищата за евакуация.

– Освободете пътищата за евакуация в дома си от излишни вещи и горими материали.

– По улиците и в прилежащите на жилищните блокове и къщи територии да не се складират материали и паркират автомобили по начин, който да възпрепятства достъпа на противопожарните автомобили до сградите и противопожарните хидранти.

Ниските температури и предстоящата зимата са предпоставки за допълнително затрудняване работата на пожарникарите – в това време на годината времето за придвижване на противопожарните автомобили, проходимостта на пътищата и достъпът до водоизточници са затруднени. За бързото разрастване на възникнали пожари фактор е и силният вятър, характерен за нашия район.

Оставете коментар