П Р О Т О К О Л № 4 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 17 ноември 2016 година

Nov 23rd, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1По първа точка от дневния ред: Приемане на Декларация от общински съвет Балчик, относно действията на СУ „Св. Климент Охридски” и Министерството на културата по стопанисване на комплекс „Двореца и Ботаническата – градина”.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ № 12: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик приема декларацията и възлага на Председателя на ОбС да я разпространи. /Декларацията е отделно публикувана в настоящия брой на вестник „Балчишки телеграф”./

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ № 13: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, общински съвет Балчик определя Мелих Мехмедов Хаджиев за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По трета точка от дневния ред: Избиране на общински съветник за представител в областния съвет за намаляване на риска при бедствия и в общинския съвет за намаляване на риска при бедствия.

Вносител: Илиян Станоев – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ № 14: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 64а, ал. 2 и чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, общински съвет Балчик определя Мелих Мехмедов Хаджиев за представител в Областния съвет за намаляване на риска при бедствие и Общинския съвет за намаляване на риска при бедствие.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четвърта точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.09.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 

По пета точка от дневния ред: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 15: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва:

 1. Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният имот:

–  Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 880 м2, представляващ УПИ VII, кв. 49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.602 по кадастралната карта на с. Гурково.

 1. Раздел III Г – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели” със следният имот:

– Апартамент № 6, вх. А, бл. 5 жк „Балик” гр. Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.79.16.2.6 по кад. карта на гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

 

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.602 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 16: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2451/05.04.2006 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 18168.501.602 по кадастралната карта на с. Гурково (УПИ VII, кв.49 по ПУП на с. Гурково), с площ от 880 м2 (осемстотин и осемдесет квадратни метра).

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 160.00 лв. (шест хиляди сто и шестдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седма точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Тодор Енев от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 17: Общински Съвет – Балчик не дава съгласие да се извърши продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.79.16.2.6 по кадастралната карта на гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

6 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По осма точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Параскева Атанасова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.111 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 18: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-277-3/26.09.2016 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Параскева Йорданова Атанасова от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.72.111 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ XI, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик, целият с площ от 673 м2, като Параскева Атанасова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 23 м2 (двадесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС№ 4677/30.09.2016 г.

 1. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 630.00 лв. (шестстотин и тридесет лева), без ДДС.
 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

 

По девета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.82.38 гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 19: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. З и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и въз връзка със заявление вх. № 94Н-384-1/31.08.2016 г., одобрява пазарна оценка в размер на 15 912.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.38 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ I, кв. 89 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 468 м2 (четиристотин шестдесет и осем квадратни метра), актуван с АОС № 4675/07.09.2016 г. на собственика на законно построената върху него жилищна сграда Никола Иванов Анещев.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По десета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.404 в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 20: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. З и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Й-377-2/28.09.2016 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 15 300.00 лв. (петнадесет хиляди и триста лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.404 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ XVIII, кв. 35 по ПУП на в.з. „Изгрев”), с площ от 510 м2 (петстотин и десет квадратни метра), актуван с АОС № 4679/05.10.2016 г. на собственика на законно построена върху него сграда Йоланта Жук.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници

13 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 21: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет дава съгласие за преименуване на ул. „Десета” с името улица „ Вит”, обект от местно значение в землището на с.Змеево, и включването и в ЕКАТТЕ на Република България.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детските градини и на служителите в община Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 22: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставянето на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината и във връзка с докладни записки, общински съвет Балчик

РЕШИ:

 1. Приема актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини и на служителите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложения № 11б и 11 в, приети по т. 6, Решение 43, Протокол № 6 от 28.01.2016 г., поради настъпила промяна във връзка с новата учебна 2016/2017 година и промени в щата на община Балчик.
 2. Средствата за покриване на част от пътните разходи на учителите, които са включени в списъка за новата учена 2016/2017 година, да се изплащат за времето, от датата на назначаването на лицето на съответната длъжност.
 3. Задължава кмета на общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува

 

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети №№ 204; 205; 207; 212 и 213, чрез провеждане на публично оповестен  конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 23: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС- Балчик, приета с реш. № 238 /27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

 1. Чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си медицински кабинети, находящи се на втори етаж в “Медицински център І” ЕООД – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., намиращ се на ул. “Д-р Златко Петков”, гр. Балчик, както следва :

1.1. Медицински кабинет № 204 /ендокринологичен/ с площ 17 м2

1.2. Медицински кабинет № 205 /офталмологичен/ с площ 25,14 м2

1.3. Медицински кабинет № 207 /кардиологичен/ с площ 17,82 м2

1.4. Медицински кабинет № 212 /дерматологичен/ с площ 18,51 м2

1.5. Медицински кабинет № 213 /хирургичен/ с площ 43,08 м2

 1. Утвърждава начални годишни наемни цени на горепосочените имоти при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :

2.1. 65,28 лв. /шестдесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС.

2.2. 96,53 лв. /деветдесет и шест лева и петдесет и три стотинки/, без ДДС.

2.3. 68,43 лв. /шестдесет и осем лева и четиридесет и три стотинки/, без ДДС.

2.4. 71,07 лв. /седемдесет и един лева и седем стотинки/, без ДДС.

2.5. 165,43 лв. /сто шестдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки/, без ДДС,    съгл.  чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

 1. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

3.1. са регистрирани по ТЗ.

3.2. са завършили висше образование по медицина и притежават съответната специалност, отнасяща се за горепосочените кабинети.

 1. След сключване на договорите за наем, наемателите следва да използват горепосочените имоти, като медицински кабинети и да не променят предназначението им.
 2. Упълномощава Управителя на „МЦ І” ЕООД, гр. Балчик да подпише договори за наем на оборудване в посочените кабинети, след подписване на договори за наем на помещенията.
 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 17 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети № 208, чрез провеждане на публично оповестен  конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 24: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 238 /27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет – Балчик реши:

 1. Чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си медицински кабинет № 208 /неврологичен/ с площ от 17,44 м2, находящ се на втори етаж в “Медицински център І” ЕООД – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., намиращ се на ул. “Д – р Златко Петков”, гр. Балчик
 2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 66,97 лв. /шестдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.
 3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

3.1. са регистрирани по ТЗ.

3.2. са завършили висше образование по медицина и притежават съответната специалност, отнасяща се за горепосоченият кабинет.

 1. След сключване на договора за наем, наемателят следва да използва имота, като медицински кабинет и да не променя предназначението му.
 2. Упълномощава Управителя на „МЦ І” ЕООД, гр. Балчик да подпише договори за наем на оборудване в посоченият кабинет, след подписване на договора за наем на помещението.

6.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и ПИ № 02508.1.329 по плана на в.з. „Изгрев”, град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 25: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 62а, ал. 4 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, общински съвет Балчик дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и ПИ 02508.1.329 по плана на в.з. „Изгрев”, гр. Балчик.

ІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници

15 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие и предоставяне за безвъзмездно ползване на обособена част от имот – публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването гр. София, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 26: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58, ал. 2 и ал. З от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с писмо вх. № 04-35-3/28.10.2016 г. от Д-р Адам Персенски – Заместник-министър на Здравеопазването:

 1. Общински съвет – Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно ползване на Министерство на здравеопазването гр. София, пл. „Света Неделя” №5, представлявано от Д-р Петър Москов – Министър на здравеопазването, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Балчик, обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 217/22.02.1999 г., а именно: помещения с обща площ от 278 м2., находящи се на първия етаж от шестетажна сграда – Общинска болница Балчик, представляващи самостоятелен обект в сграда № 02508.82.2.1.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, както и прилежащ терен с площ от 170 м2, част от ПИ № 02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик.
 2. Определя срок на безвъзмездно ползване: 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.
 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 27: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по процедура BG05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

 1. Дава съгласие:

–  Община Балчик да подаде проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020;

–  да се създаде и функционира  социалната услуга „личен асистент“, както и да се предоставят почасови интегрирани здравно – социални услуги,  насочени към   лица  с  увреждания (вкл.  и  деца  с увреждания) и с хронични заболявания, и към възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности.

 1. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По осемнадесета точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на Министерството на образованието и науката, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG05M2OP001-3.001-0052, за изпълнението на проект „Заедно можем”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с изпълнение на  договор за безвъзмездна финансова помощ №  BG05M2OP001-3.001-0052 от 21.10.2016 г., одобрен за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, и във връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет

РЕШИ:

 1. В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0052 от 21.10.2016 г., упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Договарящия орган, неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя – Министерство на образованието и науката, в чиято структура е Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, с адрес: София 1000, бул. Дондуков № 2А, ЕИК: 000695114, сумата от 87 578,76 лева (осемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и осем лв. и 76 ст.), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG05M2OP001-3.001-0052 от 21.10.2016 г по проект „Заедно можем“- представляваща 20 % от размера на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на договора. Падежът на паричното задължение е 120 календарни дни след изтичане на срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.001-0052 от 21.10.2016 година.
 3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССЗ

РЕШЕНИЕ № 29: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

 1. Василка Тодорова Канаврова от гр. Балчик, за лечение на съпругът й Иван Димитров Канавров, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
 2. Севдалина Радославова Атанасова от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 3. Садифе Алилова Идризова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 4. Мария Петрова Вутова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 5. Бейхан Ибрямов Селимов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 6. Неджимие Аптураман Ахмед от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 7. Пламен Маринов Петров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 8. Фатме Сабриева Ибрямова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 9. Сали Ахмедов Салиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 10. Надежда Софрониева Арсланбедова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 11. Катя Андонова Христова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 12. Ива Михайлова Миркова-Събева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
 13. Нелета Ангелова Рахнева от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват – 15 общински съветници

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

Илиян Станоев,

Председател на

ОбС Балчик

 

 

 

Оставете коментар