ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК

Nov 23rd, 2016 | От | Category: обяви

3На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 и чл.53, ал.1 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 12.12.2016 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. Равна поле 35 в Голямата зала на общинска администрация, а при липса на кворум, в същият ден, един час по – късно при следния дневен ред:

  1. Избор на нови управителни органи.
  2. Приемане на промени в устава на Сдружението.
  3. Освобождаване на членове на Сдружението.
  4. Приемане на нови членове на Сдружението.
  5. Други

Общото събрание ще се състои от всички членове на сдружението или техни представители/законни или изрично упълномощени такива/ и същото на осн. чл. 36, ал. 1 от Устава на Сдружението е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 16.00ч.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 ал. 2 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 

Оставете коментар