Информация за избирателите относно произвеждането на избори за президент и вицепрезидент през 2016 г.

Nov 5th, 2016 | От | Category: ДРУГИ

indexИзборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

Всеки избирател има право на един глас.

Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

Последици при неупражняване на избирателното право

Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.

Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния компетентен орган по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок има възможност да бъде дописан в изборния ден или да бъде изключен от списъка на заличените лица преди изборния ден или на самия ден. Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.

Не се прилагат по-горе описаните ограничения, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.

За удостоверяване наличието на причините за възпрепятстване на гласуването избирателят трябва да представи пред компетентния орган съответните документи. Не се прилагат по-горе описаните ограничения за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

 

Оставете коментар