П Р О Т О К О Л

Sep 30th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П Р О Т О К О Л

№ 16

от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 20 септември 2016 година

 

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.06.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 

По втора точка от дневния ред: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2017 г.,  2018 г. и 2019 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 198: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 г. – 2019 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

 1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2017 година в размер на 13095 065 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на  1945 957 лева.
 2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година в размер на 13 144 900 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12009 407 лева.
 3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2019 година в размер на 12944 900 лв. и разходи в размер на 1782 033 лева.
 4. 4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По трета точка от дневния ред: Промяна в списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложение № 11в, приет с Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г. на ОбС Балчик, поради настъпила промяна във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 199: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 124 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината и във връзка с докладна записка с вх. № 33-157-1/15.08.2016 г., Общински съвет – Балчик:

РЕШИ:

 1. Променя списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложение № 11 в, приет по т. 6, Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г., поради настъпила промяна във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Името на Талят Аптулов Ефраимов от гр. Добрич, психолог в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, се добавя в Приложение 11в /Списък на служителите в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2016 г., приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация/.

 1. Задължава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четвърта точка от дневния ред: Преобразуване на Общински детски комплекс град Балчик в Център за подкрепа на личностно развитие.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 200: На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 49, чл. 310 и 311 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗУПО), както и § 18, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУПО, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие за преобразуване на Общински детски комплекс гр. Балчик в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Балчик, считано от 01.08.2016 г.
 2. Наименование и адрес:

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Балчик, град Балчик, ул. „Кирил и Методий” № 7.

 1. Общински съвет Балчик определя дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Балчик за:
 • развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
 1. Задължителната документация на Общински детски комплекс Балчик да се съхранява в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Балчик. Разплащателни ведомости и финансово-счетоводните документи да се съхраняват в Общинска администрация Балчик.
 2. Трудовите правоотношения на служителите от преобразуваното учреждение да се уредят съгласно чл.123 от КТ.
 3. Възлага на Кмета на община Балчик да извърши последващите съгласно закона действия.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По пета точка от дневния ред: Предоставяне на земеделски имоти или части от тях – полски пътища, за стопанската 2016/2017 г., на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 201: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх.№ 24-52-26/29.08.2016год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие” Добрич, общински съвет – Балчик:

 1. Дава своето съгласие за стопанската 2016/2017 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване – полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от Заповедта по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни на съответния ползвател.
 2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот – полски път в размер на средното рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:

 

Землища на община Балчик Размер на средното годишно рентно плащане / ниви / в лева на дка
Балчик 57,00 лв/дка
Безводица 43,00 лв/дка
Бобовец 40,00 лв/дка
Гурково 45,00 лв/дка
Дропла 50,00 лв/дка
Дъбрава 50,00 лв/дка
Змеево 67,00 лв/дка
Карвуна 40,00 лв/дка
Кранево 40,00 лв/дка
Кремена 50,00 лв/дка
Ляхово 41,00 лв/дка
Оброчище 41,00 лв/дка
Преспа 50,00 лв/дка
Рогачево 40,00 лв/дка
Сенокос 47,00 лв/дка
Соколово 42,00 лв/дка
Стражица 40,00 лв/дка
Тригорци 40,00 лв/дка
Храброво 41,00 лв/дка
Царичино 55,00 лв/дка
Църква 40,00 лв/дка

 

Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шеста точка от дневния ред: Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Балчик на имот – държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 202: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 54 от ЗДС и във връзка с писмо вх. № 09-00-67#1/08.05.2016 г.:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се направи искане до Министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България, чрез Областен Управител на област Добрич, да бъде прехвърлен безвъзмездно на Община Балчик по реда на чл. 54 от ЗДС недвижим имот – частна държавна собственост, съгласно АДС № 5456/26.07.2016 г., представляващ самостоятелен обект в сграда № 02508.87.145.1.5 – втори етаж от административна сграда в гр. Балчик, пл. „21 септември” №6.
 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седма точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 203: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва:

 1. Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните имоти:

– Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 509 м2, представляващ УПИ III, кв. 168 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.80.238 по кадастралната карта на гр. Балчик.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По осма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.238 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 204: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4671/03.08.2016 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.80.238 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ III, кв.168 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 509 м2 /петстотин и девет квадратни метра/.

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 22 905.00 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга.
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.602 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

 

По десета точка от дневния ред:Разглеждане заявление от Марина Илиева за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 205: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1919-1/29.08.2016 г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/ за учредяване право на пристрояване на тераса с площ 12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 53120.507.302.2.18 по кадастралната карта на с. Оброчище, представляващ апартамент № 140 ул. „Тинтява” № 2, с. Оброчище, собственост на Марина Ранкова Илиева.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Красимир Асенов за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 206: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94К-1075-1/29.08.2016 г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 240.00 лв. /двеста и четиридесет лева/ за учредяване право на пристрояване на тераса с площ 12 м2 върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 53120.507.302.2.6 по кадастралната карта на с. Оброчище, представляващ апартамент № 128 ул. „Тинтява” № 2,  с. Оброчище, собственост на Красимир Иванов Асенов.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Стоян Георгиев за учредяване право на надстрояване на сграда, построена в съсобствен недвижим имот.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 207: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 183 от ЗУТ; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94С-1675-1/21.03.2016 г., Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2508.00 лв. /две хиляди петстотин и осем лева/ за учредяване право на надстрояване с площ от 62.87 м2 на сграда с идентификатор 39459.29.420.6 по кадастралната карта на                с. Кранево, собственост на Стоян Георгиев Василев, построена в съсобствен недвижим имот.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По тринадесета точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ангел Василев Станков по отношение на ПИ № 53120.504.342.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 208: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-277-1/09.08.2016 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ангел Василев Станков от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 53120.504.342 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ XVII, кв.34 по ПУП на в.з. „Изгрев”, целия с площ от 641 м2, като Ангел Василев Станков изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 95 м2 (деветдесет и пет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4672/24.08.2016 г.

 1. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2375.00 лв. (две хиляди триста седемдесет и пет лева), без ДДС.
 2. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2016 година на Общинска администрация в местна дейност „Целодневни детски градини”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 209: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в местна дейност “Целодневни детски градини” да бъде завишен с 46 000 лева за извършване на текущ ремонт на помещение в ДГ с. Безводица.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за основни ремонти на община Балчик за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 210: 1. Общински съвет Балчик приема актуализирана инвестиционната програма за 2016 година в частта и за основните ремонти в размер на 3 215 415 лева (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране във вид било-става), съгласно Приложение № 1.

 1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за основните ремонти на четвъртокласната пътна мрежа в размер на 314 200 лв., в т.ч.:

2.1. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 314 200 лв.

2.1.1 DOB 1107 – / II-71, Добрич-Батово / – Одърци – граница община (Добрич-Балчик)-Храброво-Бобовец-Стражица-/ DOB 2004 / – 54 250 лв;

2.1.2 Отсечка от Претоварна станция за ТБО до главен път I-9 – 176 250 лв;

2.1.3 DOB 3160 – /DOB 1149, Топола – Балчик / – граница община (Каварна-Балчик) – к.к.Тузлата- / DOB 1149 / – 20 350 лв.;

2.1.4 DOB 3016 – / II-27 / Балчик – Помпена станция – 22 500 лв.;

2.1.5. DOB 1149 – / I-9, Каварна-Балчик / – Топола – м. Икантълъка – граница община (Каварна- Балчик) – м.Тузлата – Балчик – Албена / I-9 / – 7 950 ;

2.1.6. DOB 3008 – / DOB 2142, Гурково – Царичино / – Брястово – 32 900 лв.

 1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в частта и за основните ремонти обекти в размер на 184 537 лева, както следва:

3.1. Основен ремонт ДГ № 2”Знаме на мира” – 86 198 лв.

3.2. Основен ремонт Физкултурен салон ОУ”Кирил и Методий” – 98 339 лв.

 1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, за придобиване на дълготрайни материални активи, в размер на  36 963 лева, както следва:
  • Доставка пожароизвестителна инсталация ДГ № 2 ”Знаме на мира” – 8 484 лв.
  • Доставка отоплителна инсталация ДГ № 2 ”Знаме на мира” – 25 318 лв.
  • Доставка на преместваеми футболни врати физк.салон ОУ”Кирил и Методий” -1 293 лв.
  • Доставка на баскетболни табла с рингове физк.салон ОУ”Кирил и Методий” -1 868 лв.
 1. 5. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Отпускане на временен безлихвен заем на НЧ „Христо Смирненски – 1941г.”, с. Сенокос, община Балчик, за изготвяне на проект за кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 211: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, в съответствие с чл.126 от ЗПФ и чл.28 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджета в община Балчик, приета с решение № 470 по протокол № 33 от 05.12.2013 г.:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на НЧ „Христо Смирненски – 1941 г.”, с. Сенокос, в размер на 3 000,00 (три хиляди) лева, за разплащане на проектантски услуги за проект „Обновяване и модернизация на НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик, област Добрич”.
 2. Срок за възстановяване на временният безлихвен заем, до получаването на окончателно плащане от ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.
 3. Временния безлихвен заем да бъде отпуснат за сметка на заложения резерв за 2016 г.
 4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия

действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици в две общински училища за учебната 2016/2017 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 212: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА №7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” Балчик с вх. № 31-5-19/28.07.2016 г. и СУ „Хр. Смирненски”  Оброчище с вх. № 414/29.08.2016 г., и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-1920/26.07.2016 г., Общински съвет -Балчик

Р Е Ш И:

І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Балчик и СУ „Хр. Смирненски”  Оброчище за учебната 2016/2017 година, по чл. 11, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:

 1. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик бр. уч. Недостиг

            ІІб клас                                                         15 ученици                1 уч.

Vб клас                                                         14 ученици                4 уч.

VІа клас                                                       15 ученици                3 уч.

VІІб клас                                                      13 ученици                5 уч.

VІІІа клас                                                    11 ученици                7 уч.

 

 1. СУ “Хр. Смирненски” село Оброчище бр. уч. недостиг

ІХ клас                                                         15 ученици                3 уч.

Х клас                                                                       15 ученици                3 уч.

ХІ клас                                                         13 ученици                5 уч.

ХІІ клас                                                        16 ученици                2 уч.

ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи по чл. 11, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за учебната 2016/2017 г., в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 13 ученици в паралелките на ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СУ „Хр. Смирненски” с. Оброчище.

ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По осемнадесета точка от дневния ред: Изразяване на мнение от общински съвет за опрощаване на дълг от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково.

Вносител: Атанас Жечев – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 213: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на Република България, с вх. № 426 от 29.08.2016 година, общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дълг от надвзета пенсия от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково, община Балчик.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 214: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик  по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност“, което е подготвено по реда на  НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност“ съответстват на Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.2. Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура.
 3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По двадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик с проект „Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“,  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 215: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик  по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик“, което е подготвено по реда на НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 2. Общински съвет Балчик потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение „Изграждане и рехабилитиране на улици и прилежаща към тях инфраструктура в гр. Балчик“ съответстват на Общинския план за развитие на Община Балчик за периода 2014-2020, Приоритет 3.  Качествена жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническата инфраструктура, опазване на околната среда, Мярка 3.2. Развитие и техническо усъвършенстване на пътната инфраструктура –   „Поддържане и благоустрояване на уличната мрежа в населените места, включително  чрез изграждане на паркинги, кръгови кръстовища, велоалеи, усъвършенствани улични настилки и други структурни подобрения с ефект върху качеството на туристическите услуги и живота на местното население“.
 3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По двадесет и първа точка от дневния ред: Разглеждане молба от Николай Евгениев Маринов от с. Соколово за отпускане на помощ.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 216: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на Николай Евгениев Маринов от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

 

 

 

 

Атанас Жечев,

Председател

на ОбС Балчик

 

 

 

Оставете коментар