Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост

Sep 30th, 2016 | От | Category: обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решения № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и № 531 по Протокол № 37/27.02.2014 г.;  Заповед № 1049/10.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на к.з „Двореца”, гр. Балчик /УПИ № ІХ, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС 2992/2007 г. с площ от 265 м2, /целият с площ 1 483,00 м2/ за поставяне на ЗХР и извършване на ресторантьорска дейност.

1.2. Част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на к.з „Двореца”, гр. Балчик /УПИ № ІХ, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС 2992/2007 г., с площ от 207 м2, /целият с площ 1 483,00 м2/ за поставяне на ЗХР и извършване на ресторантьорска дейност.

1.3. Част от ПИ № 02508.7.297 по кад. карта на к.з „Двореца”, гр. Балчик /УПИ № VІІ, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС 2993/2007 г., с площ от 135 м2, /целият с площ 4664,00 м2/ за поставяне на ЗХР и за извършване на ресторантьорска дейност.

  1. Цел на конкурса: отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост за поставяне на ЗХР и извършване на ресторантьорска дейност.

2.1. Начални годишни наемни цени:

по т. 1.1. – 1 580,22 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева и двадесет и две стотинки/, без ДДС.

по т.1.2. – 2 024,46 лв. /две хиляди двадесет и четири лева и четиридесет и шест  стотинки/, без ДДС.

по т.1.3. – 1 320,30 лв. /хиляди триста и двадесет лева и тридесет стотинки/, без ДДС.

Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС – Балчик

2.2. Срок на договорите – 5 год. /пет години/от датата на подписване.

2.3. Условия за участие в конкурса:

2.3.1. да са регистрирани по ТЗ;

2.3.2. да са развивали и развиват ресторантьорска дейност към датата на подаване;

2.3.3.да нямат задължения към Община Балчик;

Участниците в публично оповестеният неприсъствен конкурс могат да кандидатстват само за един от горепосочените имоти.

  1. Всеки кандидат, спечелил конкурса, следва да:

3.1. спазва предмета на дейност, а именно ресторантьорска;

3.2. не променя предназначението на наетия част от имот, а именно за поставяне на ЗХР, съгласно ЗУТ;

3.3. да предостави работни места за жители на Община Балчик;

3.4. След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за поставяне на  ЗХР.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 15.09.2016 г. до 03.10.2016 г. до 15,00 ч. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 03.10.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл. “21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

        

 

Оставете коментар