Обява

Sep 30th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo-1На основание чл. 6, ал. 9 от Закона за опазване на околната среда, Ви уведомяваме, че ЕТ „Николайчо Маринов”, в качеството си на възложител, има следното инвестиционно намерение: „изграждане на водовземно съоръжение за подземни води – сондажен /тръбен/ кладенец до 150 м., с цел напояване, засаждане на трайните овощни насаждения от сливи и изграждане на система за капково напояване. Съоръжението за подземни води – сондажният /тръбен/ кладенец ще се реализира в ПИ № 23769.12.33, в землището на с.Дропла, общ.Балчик, с площ 33004 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива. Засаждането на трайните овощни насаждения от сливи и системата за капково напояване ще се реализира в ПИ №№№ 23769.12.33, 23769.12.17 и 23769.12.18, в землището на с.Дропла, общ.Балчик, с обща площ 53 004 кв.м., всички с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива.

Инвеститорът осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта за извършване на ОВОС на заинтересованите лица, която може да бъде намерена на хартиен и магнитен носител на адрес: с.Дропла, общ.Балчик, ул.”Стара планина” № 3 А.

Оставете коментар