Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 20 броя метални тръби

Sep 24th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logo-1На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.2; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 718 от 17.12.2010 г.  на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1037/09.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи:

20 броя метални тръби спирално заварени, всяка с диаметър ø 920 мм, дебелина 10 мм и дължина 11,40 м., при начална цена за една вещ /тръба/  – 2 436.75 лв. /две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 75 ст./, без ДДС.

Депозитът за горепосочените вещи е в размер на 250.00 лв. за брой.

Търгът ще се проведе на 05.10.2016 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 19.09.2016 до 04.10. 2016 г. на касата на ОбА – Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на  04.10.2016  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 16.00 ч. на 04.10.2016 г. в Информационния център на Община Балчик.

 

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова, Денева

 

Оставете коментар