Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 26 юли 2016 година

Aug 24th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1По първа точка от дневния ред: Отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на щори в коридора на сградата на МЦ – І – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 182: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация във функция “Здравеопазване” да бъде завишен с 4 000 лева, за отпускане на финансови средства на МЦ – 1 Балчик, за закупуване и монтаж на щори.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По втора точка от дневния ред: Предложение за финансово съдействие за отпечатване на второ допълнително издание на книгата „Морския бой при Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 183: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в дейност 759 “Други дейности по културата” да бъде завишен с 3 600 лева, за издаване на книгата “Морския бой при Балчик” от Дарин Канавров.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По трета точка от дневния ред: Изменение състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 184: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), във връзка с необходимостта от промяна в състава на сформираната комисия, с Решение №30/17.12.2015 г., Общински съвет – Балчик реши:

 1. Изменя състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ по следния начин:
 2. Изключва г-жа Елена Петкова като секретар на комисията и на нейно място включва Петър Сивков Петров – Главен експерт бюджет на ОбА-Балчик, тел. 0579 71061
 3. Изключва г-н Ивелин Пейчев Ройдев – общински съветник и г-н Стефан Панайотов Диков – общински съветник като членове и на тяхно място включва: Стефан Панайотов Диков и Красимир Ангелов Михайлов.

ІI. Оправомощава кмета на Община Балчик да предостави за утвърждаване приетото решение в Националния компенсаторен жилищен фонд към Министерски съвет град София.

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 185: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 6а от Преходни и Заключителни разпоредби от Закона за опазване на земеделските земи и § 5 т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва:

 1. Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният имот:

– Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 328 м2, представляващ УПИ XXVII, кв. 1036 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик.

 1. Обявява за общински обект от първостепенно значение ПИ № 02508.88.842 в землището на гр. Балчик, м. „Летището”, с площ от 3000 м2, за изграждане на обект от техническата инфраструктура – радарна станция от системата за корабния трафик.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По пета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 186: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4669/05.07.2016 г., представляващ незастроено дворно място с идентификатор № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ XXVII, кв. 1036 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 328 м2 /триста двадесет и осем квадратни метра/.

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 528.00 лв. /осем хиляди петстотин двадесет и осем лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 187: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4405/10.02.2015 г., представляващ незастроено дворно място с идентификатор № 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ XXX, кв. 45 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 432 м2 /четиристотин тридесет и два квадратни метра/.

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 800.00 лв. /десет хиляди и осемстотин лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По седма точка от дневния ред: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ № 03174.52.7 и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за „Пп – предимно производствена устройствена зона”, образуване на улична отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ ІV в кв. 24 по плана на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 188: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 03174.52.7 и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за “Пп – предимно производствена устройствена зона”, образуване на улична отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ IV в кв.24 по плана на с. Безводица, Община Балчик.

 1. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По осма точка от дневния ред: Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 189: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА, общински съвет Балчик

Р Е Ш И:

Приема изменения и допълнения в действащата Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

 • 1

В чл. 2 се добавя нова т. 8

Други местни данъци, определени със закон.

 • 2

В чл.3 се добавя нова ал.4

Данъчните декларации по ал. 2 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 • 3

В чл.5 се добавя нова ал.3

Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

 1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;
 2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;
 3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
 4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;
 5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;
 6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
 7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.
 • 4

Чл.11, ал.1 се изменя така:

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Ал. 2 се изменя така:

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 • 5

Чл. 18, ал.1 се изменя така:

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 01 март на същата година.

 • 6

В чл.25 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 се изменя така:

При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Създава се нова ал. 2

Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

 • 7

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 4

Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 • 8

В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава се нова ал.1

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

 1. Създава се нова ал.2

Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

 1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
 2. ежемесечно – на електронен носител.
 3. Създава се нова ал.3

Алинея 1 не се прилага, когато:

 1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
 3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
 4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
 5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.
 6. Досегашната ал.1 става ал.4
 7. Досегашната ал.2 става ал.5
 8. Досегашната ал.3 става ал.6
 9. Досегашната ал.4 става ал.7
 10. Досегашната ал.5 става ал.8
 11. Досегашната ал.6 става ал.9
 12. Досегашната ал.7 става ал.10
 13. Досегашната ал.8 става ал.11
 14. Създава се нова ал.12

При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

 • 9

Чл.46 ал.1 се изменя така:

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски със следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 • 10

Чл.59 се изменя така:

Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

 • 11

В глава втора се създава нов раздел VІІ с членове от  60 до 66

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60 (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61 (1) Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година се определя в размер на 500.00 лв.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62 (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63  Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 64 (Нов – ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ , където
12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където
12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65 Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66  Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 • 12

Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат, с изключение на чл. 60 до чл. 66, които влизат в сила от 01.01.2017 г.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По девета точка от дневния ред: Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 190: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка ал. І, т. 18 от Закона за местното самоуправление местната администрация и Докладна записка с вх.№ 94Ф-1204-1-1 от страна на началник отдел „ГРАО” при ОбА-Балчик:

1 . Общински съвет дава своето съгласие улицата между кв.143 и кв.170 по плана на гр. Балчик, започваща от ул.”Янтра” и завършваща до новооткритата улица без име /2/ успоредна на ул. „д-р Иван Пенаков”, да се именува с името „Генерал Стефан Тошев”

 1. Общински съвет дава своето съгласие улицата, успоредна на ул. „д-р Желязко Бончев”, започваща от ул. „д-р Иван Пенаков””, пресичаща ул. „Борис Янев”, ул. „Баба Райна” и завършваща до ул. „Желязко Бончев”, да се именува с името „Генерал Тодор Кантарджиев”.

Двете улици да се включат в Националния класификатор пътните артерии на Република България.

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 191: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

 1. Алекси Митков Русев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 2. Ася Чавдарова Асенова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.
 3. Димитър Георгиев Великов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 4. Ресмие Аптураманова Адемова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 5. Петко Христов Петков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 6. Кристиана Иванова Константинова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 7. Станко Жеков Маринов от с. Кремена, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
 8. Георгена Райчова Адамска от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 9. Розалия Миткова Христова от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По единадесета точка от дневния ред: Даване на съгласие бюджета на ОбА в дейност „МБАЛ” да бъде завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек автомобил.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 192: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Общинска администрация в дейност “МБАЛ” да бъде завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек автомобил.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2016/2017 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 193: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „В. Левски” с. Соколово с вх. № 31-12-3/06.07.2016 г., ОУ „Г.С.Раковски” с. Сенокос с вх. № 31-10-5/12.07.2016 г., ПУИ „Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево с вх. № 31-18-5/08.07.2016 г. и ОУ „Антим I” Балчик с вх. № 31-07-12/18.07.2016 и становища от началника на РИО Добрич с изх. № ОМД 11-1920/04, 05 и 14.07.2016 г., Общински съвет – Балчик

Р Е Ш И :

 1. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в
  ОУ „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос и ОУ „Антим I” гр. Балчик
  за учебната 2016/2017 година, по чл.11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както
  следва:
  1. ОУ “Васил Левски” село Соколово бр. уч. Недостиг

I клас                                                             12 ученици                4 уч.

II клас                                                            13 ученици                3 уч.

III клас                                                           12 ученици                4 уч.

IV клас                                                          10 ученици                8 уч.

V клас                                                            10 ученици                8 уч.

VI клас                                                          12 ученици                6 уч.

 1. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос бр. уч. Недостиг

I клас                                                             14 ученици                2 уч.

III клас                                                           10 ученици                6 уч.

IV клас                                                          10 ученици                6 уч.

VII клас                                                         12 ученици                6 уч.

VIII клас                                                        14 ученици                4 уч.

 1. ОУ „Антим I” град Балчик бр. уч. Недостиг

VI б клас                                                       15 ученици                3 ученици

 

 1. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ
  „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос и ПУИ „Акад. Т. Самодумов” с. Кранево за учебната 2016/2017 година, по чл. 11, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 7/29.12.2000 г., както следва:
 2. 1. ОУ “Васил Левски” село Соколово бр. уч. Недостиг

слята паралелка VII – VIII клас, 11+9                     20 ученици                –

 1. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос бр. уч. Недостиг

слята паралелка V – VI клас, 9+15                          24 ученици                –

 1. ПУИ “Акад. Т. Самодумов” с. Кранево бр. уч. недостиг

слята паралелка І – ІV клас, 2+13                           15 ученици                –

слята паралелка ІІ – ІІІ клас, 2+8                            10 ученици                –

 

ІІІ. На основание чл. 11, ал. 2 – 6 от Наредба № 7/29.12.2000 година за учебната 2016/2017 г. не се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определения единен разходен стандарт за издръжка на един ученик за съответната дейност.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По тринадесета точка от дневния ред: Определяне на нов упълномощен представител на община Балчик за всяко общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД, град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 194: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, във връзка с Трудов договор №420/15.07.2016г., Общински съвет- гр. Балчик

І. Отменя приетото Решение №44 по Протокол №6/28.01.2016г.

ІІ. Дава мандат на Кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да гласува, както намери за добре, с оглед запазване интереса на Община Балчик на всяко едно Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич с всички правомощия, произтичащи от членството на общината.

III. В случай на невъзможност за участие на Кмета на Община Балчик г-н Ангелов, определя г-н Димитрин Димитров – зам.-кмет “УТТЕМСЕ” за представител на община Балчик в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич и дава мандат да гласува, както намери за добре, с оглед запазване интереса на Община Балчик с всички правомощия, произтичащи от членството на общината.

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда“ (ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежата на с. Оброчище”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 195: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда“ (ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Оброчище”, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда“ (ПУДООС), за финансиране на проект „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Оброчище”;
 2. Удостоверява, че разработеният проект „Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежата на с. Оброчище” е в пълно съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на община Балчик 2014-2020 година, Приоритет 3. Качествена жизнена среда –  изграждане, поддържане, модернизация на техническа инфраструктура, опазван е на околната среда, Мярка 3.4. Развитие на водопроводната и канализационната инфраструктура в съответствие с  План за управление на водите в община Балчик за периода 2009-2022
 3. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта;

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване.

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Балчик, със средства от бюджета на Общината

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 196: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си за сметка на заложения резерв за 2016г. от общинския бюджет на общ. Балчик да се отпуснат 10 000.00 лв. ( десет хиляди лева) за финансово подпомагане на изследвания и процедури, на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянна адресна регистрация на територията на Община Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване.

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Определяне на представител от Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология при ОбС Балчик за член на Областен център за намаляване на риска от бедствия

Вносител: Веселин Николов – председател на ПКУТСЕ

РЕШЕНИЕ 197: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 64а, ал.2 от ЗЗБ и писмо изх. № ОМП-04-33/25.07.2016г. на Областен управител на област Добрич, ОбС Балчик ОПРЕДЕЛЯ за член на Областен център за намаляване на риска от бедствия при област Добрич: Веселин Георгиев Николов, общински съветник при ОбС Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласуване.

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

Николай Колев,

Председателстващ

Заседанието на ОбС Балчик

 

Оставете коментар