ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК, ПОКАНА

Aug 1st, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юли 2016 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация град Балчик, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

 

Д н е в е н  р е д:

 1. Отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на щори в коридора на сградата на МЦ – І – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за финансово съдействие за отпечатване на второ допълнително издание на книгата „Морския бой при Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Изменение състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ № 03174.52.7 и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за „Пп – предимно производствена устройствена зона”, образуване на улична отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ ІV в кв. 24 по плана на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

 1. Даване на съгласие бюджета на ОбА в дейност „МБАЛ” да бъде завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек автомобил.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

 1. Разни

 

Оставете коментар