Училищно първенство по шахмат

Apr 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

На 25 март 2011 г. в гр. До­б­рич се про­ве­де об­ла­с­т­но­то пър­вен­с­т­во по ша­х­мат за учи­ли­ща­та от ре­ги­о­на. Об­щи­на Бал­чик бе­ше пре­д­с­та­ве­на от ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” – учи­ли­щен пър­ве­нец на об­щин­с­ко­то пър­вен­с­т­во.
От­бо­рът бе­ше в сле­д­ния съ­с­тав: Све­то­с­лав Ни­ков – 2 кл., Але­к­сан­дър Ди­ми­т­ров – 6 кл., Ерик То­ро­сян – 6 кл., Цве­та Да­ви­д­ко­ва – 6 кл.
В съ­с­те­за­ни­е­то взе­ха уча­с­тие 4 от­бо­ра – До­б­рич, Бал­чик, Г.То­ше­во  и с.По­бе­да. В пър­ва­та сре­ща учи­ли­щ­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел на Об­щи­на Бал­чик ус­пая да по­бе­ди с 3:1 ам­би­ци­о­з­ния от­бор на гр.Г.То­ше­во. До­б­ра­та иг­ра про­дъл­жи и в край­но­то кла­си­ра­не де­ца­та от ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” се кла­си­ла­ха на вто­ро мя­с­то. В по­с­ле­д­ния кръг те на­п­ра­ви­ха 2:2 с от­бо­ра на гр.До­б­рич – без­с­пор­ния фа­во­рит в съ­с­те­за­ни­е­то.

Красимир КИРЧЕВ

Коментарите са затворени.