ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Jul 22nd, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Balchik_logo-1Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за дейността на младежкия медиатор по проект “Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01/04.05.2016 г.

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на оборудване за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, създаден по Проект  на Община Балчик  № BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020,  процедура  BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Номер обществена поръчка в АОП: 9053457

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

************************************************************************

Обект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване достъпа до заетост в община Балчик”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик  BG05M90PO001-2.002-0244  „Подкрепа за независим живот“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“,

Номер обществена поръчка в АОП: 9053458

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046.

**************************************************************************

Обект на поръчката: Изпълнение на СМР  за обект: „Кабелна линия СрН.БКТП 1х1000кVА за захранване на стадион в УПИ ХVII, кв.91, ул. „Иван Вазов”  №21, гр.Балчик, общ. Балчик”

Номер обществена поръчка в АОП: 9054112

За въпроси и допълнителна информация:   Стелиян Железов – зам.-кмет по строителство, телефон  0579 71033

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046.

Оставете коментар