“Невежеството е сила” (Д. Оруел)

Apr 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Ние, най-бе­д­ни­те, ста­ва­ме га­рант за 6,09 млрд.ев­ро по но­вия Ев­ро­пей­с­ки ме­ха­ни­зъм за ста­бил­ност, кой­то ще раз­по­ла­га със 700 млрд. ев­ро след 2013 г. От­дел­но ще тря­б­ва да вне­сем 700 млн. в ка­пи­та­ла му  от 80 млрд. ев­ро.
На­шия ге­рой Б.Бо­ри­сов обя­ви в Брю­к­сел, че ни при­съ­е­ди­ня­ва към  “Пакт за ев­ро­то плюс”. Ура……..
В но­вия пакт уча­с­т­ву­ват 17 ста­ри и но­ви­те шест стра­ни. От­ка­за­ха Ан­г­лия, Ун­га­рия, Че­хия и Шве­ция. Сла­вян­с­ки­те ев­реи пак ни  по­ка­за­ха сре­ден  пръст. То­ва ни да­ва въз­мо­ж­ност, ако ни се на­ло­жи да  тър­сим кре­ди­ти, те да бъ­дат по-бла­го­п­ри­я­т­ни.
Се­га  вни­ма­ние!  За­дъл­же­ни сме ако ня­коя за­тъ­не, дру­ги­те да  по­га­сят дъл­го­ве­те и. Гър­ция взе 110 млрд. ев­ро, а Ир­лан­дия – 85. Ами ако за­тъ­не Ита­лия?  Там не­ща­та ще бъ­дат в три­ли­о­ни.
И ние с бе­д­ния си гъз за­т­ва­ря­ме ам­б­ра­зу­ра­та! А мър­зе­ли­ви­те та­ри­ка­ти- гър­ци­те , ко­и­то ни ядат аг­не­та­та, си­ре­не­то и мно­го дру­ги не­ща, по­лу­ча­ват сре­д­на за­п­ла­та1500 ев­ро, ми­ни­мал­на 730 ев­ро, и ми­ни­мал­на пен­сия 486 ев­ро! Не Ви ли зву­чи по­з­на­то; от все­ки­му спо­ред въз­мо­ж­но­с­ти­те, все­ки­му спо­ред по­т­ре­б­но­с­ти­те. Но тъй ка­то изя­до­ха  400 млрд. на­шия  дял в га­ран­ци­и­те е 4/7 от 6,09, т,е, 3,5 млрд, и ис­ка­ме, не ис­ка­ме, ще пла­тим. След то­ва ще ча­ка­ме сле­д­ва­щи­те със за­та­ен дъх- да­но да не фа­ли­рат. Са­мо На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние ра­ти­фи­ци­ра или де­нон­си­ра до­го­во­ри за фи­нан­со­ви за­дъл­же­ния  на дър­жа­ва­та. Чл.85 ал.1 т.4 от Кон­с­ти­ту­ци­я­та об­х­ва­ща то­зи ка­зус. И се­га то­п­ка­та е в по­ле­то на де­пу­та­ти­те. Не се съм­ня­вам, че те­зи про­да­ж­ни ге­рои, хар­че­щи  ме­се­ч­но 20 000 лв./ 5 000 лв. за­п­ла­та и уча­с­тие в ко­ми­сии, а от­дел­но 15 000 лв. за раз­хо­ди/ ще гла­су­ват то­ва ре­ше­ние на Б.Б.  Ще ви­дим да­ли съм прав!

Г.ЙОРДАНОВ-ГОГО

Коментарите са затворени.