Протокол № 14/30 юни 2016 година на ОбС – Балчик

Jul 22nd, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1П Р О Т О К О Л

№ 14

от заседание на Общински съвет – Балчик,

проведено на 30 юни 2016 година

 

По първа точка от дневния ред: Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

Връчено удостоверението на общинския съветник ЦВЕТЕЛИНА БЛАГОЕВА БЕЛЧЕВА и положена клетва.

 

По втора точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 153: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 ал. 1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.2 от Закона за общинския дълг Общинския съвет – Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2015 година, както следва:

 1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2015 г. в размер на 26112729 лева.
 2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г. в  приходната си част  в размер на 18 698 386 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

                        – за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 960 007 лева

                        – за местни дейности                                                   1738 379 лева

 1. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 18 698 386 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  № 2А  в т.ч.

                        – за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 960 007 лева

                        – за дофинансиране на държавни дейности                 1 346 454 лева

                        – за местни дейности                                                     10 389 925 лева

 1. 4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно Приложения № 4 и 4а.
 2. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за 2015 г. в размер на 292 592 лв. , както и средствата за представителни разходи в размер на 35 454 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 6.
 3. Утвърждава планът за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2015г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 16 534 723  лв.,  съгласно Приложение № 5a.
 4. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2014г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 12 021 988 лв.,  съгласно Приложение № 5.
 5. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2015г. в размер на 624 607 лв., съгласно Приложение № 7.
 6. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2015 г. в размер на 1 566 237 лв. съгласно Приложение №: 8.
 7. Утвърждава отчета на разходите за 2015 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 529 577 лв., съгласно Приложение № 9а.
 8. Утвърждава отчет на разходите за 2015 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 139 559 лв., съгласно Приложение № 9б.
 9. Утвърждава разшифровка към планът за капиталови разходи на Община Балчик , финансирани от приходи по § 40-00 /Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
 10. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2015 г, както следва:

Кмет – служебни командировки в страната                                             858,42 лв.

– служебни командировки в чужбина                                                 0,00 лв.

Председател на ОбС          – служебни командировки в страната          820,84 лв.

– служебни командировки в чужбина               0,00 лв.

 1. Утвърждава отчетната информация  по чл. 137, ал.1, т.2. и т.3 от ЗПФ.
 2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2015 година, съгласно приложение №3.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По трета точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик и средствата от ЕС към 31.03.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 

По четвърта точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2016 година на кметство с. Оброчище в местна дейност „Целодневни детски градини”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 154: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на кметство Оброчище в места дейност „Целодневни детски градини” да бъде завишен с 33 717 лева, за поставяне на пожароизвестителна система и панелни радиатори в ЦДГ „Първи юни” село Оброчище.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 година.
 3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По пета точка от дневния ред: Промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно местоживеене по настоящ адрес, съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 43/28.01.2016 г., Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 155: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне,  приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

 1. Общински съвет Балчик допълва списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители от Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2016г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно назначаването на Мария Хараламбиева Христова – на длъжност технически изпълнител деловодител в кметство Кранево пътуваща по направление Балчик – Кранево и обратно.
 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По шеста точка от дневния ред: Промяна на списъка на служителите от община Балчик и в училищата, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна, съгласно приложение № 11-А, прието с решение № 43/28.01.2016 г., Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 156: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик, Общински съвет – Балчик РЕШИ:

І. Променя списък – приложение 11 А, приет с Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г. на ОбС – гр.Балчик, както следва:
Приложение 11-А

СПИСЪК на служителите от Общинска администрация, ДСП и училищата в
гр. Балчик, изпълняващи задълженията си, свързани с чести пътувания или при
няколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик за 2016 г.
№ Име, фамилия на служител   Месторабота         Длъжност                   Направление
1 Марияна Кирова ОбА         – гр.Балчик             чистач-хигиенист     гр.Балчик
2 Мария Колева ОбА             – гр.Балчик              чистач-хигиенист     гр.Балчик
3 Юзлен Шукри ОбА             – гр.Балчик              чистач-хигиенист     гр.Балчик
4 Елена Иванова ОбА            – гр.Балчик              техн.изпълн. бюфет гр.Балчик
5 Пламена Стойчева ОбА     – гр.Балчик              техн. Сътрудник       гр.Балчик
6 Марина Кирилова ОбА      – гр.Балчик              ст.спец. туризъм       гр.Балчик
7 Цветелина Димитрова ОбА- гр.Балчик                        информат.приемна   гр.Балчик
8 Милица Банкова ОбА         – гр.Балчик              информат.приемна   гр.Балчик
9 Лиляна Иванова ОбА         – гр.Балчик              информат.приемна   гр.Балчик
10 Михаела Атанасова ОбА – гр.Балчик              информат. приемна гр.Балчик
11 Стелияна Иванова ДСП   – гр.Балчик              медицинска сестра   гр.Балчик
12 Веска Михайлова ДСП     – гр.Балчик              медицинска сестра   гр.Балчик
13 Жулиета Цонева ДСП      – гр.Балчик              санитар                      гр.Балчик
14 Василка Смокова ДСП     – гр.Балчик              санитар                      гр.Балчик
15 Виолета Стефанова ДСП    – гр.Балчик                       санитар                      гр.Балчик
16 Милена Радева ОУ „Антим I”                          гл. счетоводител       гр.Балчик
17 Светла Обретенова ОУ „Антим I” ЗАТС        касиер                        гр.Балчик
II. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По седма точка от дневния ред: Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 157: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик

РЕШИ:

І. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2016 г., приета с решение № 42 от 28.01.2016 г., като допълва:

 1. Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със
  следните имоти:

– Земеделска земя – лозе с площ от 476 м2, представляващо ПИ № 66250.31.131 по кадастралната карта на с. Сенокос, общ. Балчик;

– Земеделска земя – лозе с площ от 471 м2, представляващо ПИ № 66250.31.132 по кадастралната карта на с. Сенокос, общ. Балчик;

– Земеделска земя – нива с площ от 1 121 м2, представляваща ПИ № 66250.13.124 по кадастралната карта на с. Сенокос, общ. Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По осма точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 66250.31.131 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 158: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4652/08.04.2016 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.131 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 467 м2 /четиристотин шестдесет и седем квадратни метра/.

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 799.00 лв. /седемстотин деветдесет и девет лева/, като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По девета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 66250.31.132 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 159: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4653/08.04.2016 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.132 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 471 м2 /четиристотин седемдесет и един квадратни метра/.

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 815.00 лв. /осемстотин и петнадесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.389 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 160: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4660/17.05.2016 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.389 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ Х1V-общ., кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2 /хиляда и девет квадратни метра/.

 1. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 7 063.00 лв. /седем хиляди шестдесет и три лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
 2. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По единадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на земеделска земя – ПИ № 66250.13.124 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 161: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, Общински съвет РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот,
  съгласно АОС № 4204/20.02.2016 г., представляващ земеделска земя – нива трета
  категория с идентификатор № 66250.13.124 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ
  2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 063.00 лв. /две хиляди
  шестдесет и три лева/, като начална цена за провеждане на търга;
  3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда
  на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и
  разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС Балчик.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 02508.77.10 и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Соп – за спорт и обществено обслужване” по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 162: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 131 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик РЕШИ:

 1. Дава съгласие за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 02508.77.10 и отреждане на
  урегулирания поземлен имот за “Соп – за спорт и обществено обслужване” по
  плана на гр.Балчик.
 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По тринадесета точка от дневния ред: Подпомагане на сдружение „ГОЛФ КЛУБ БЛЕКСИРАМА” за популяризиране на спорта голф сред учащите се в град Балчик, както и за подпомагане на социално слаби деца и юноши от 7 до 16 години.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 163: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Балчик РЕШИ:

 1. Дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на
  спорта да бъде завишен с 20 000 лева за подпомагане на сдружение “ГОЛФ КЛУБ
  БЛЕКСИРАМА” за популяризиране на спорта ГОЛФ сред учащите се в град Балчик и
  социално слаби деца и юноши от 7 до 16 години.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
  3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на
  решението.

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По четиринадесета точка от дневния ред: Удължаване срока на ползван безлихвен заем от „Други сметки и дейности” на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 164: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик

РЕШИ:
1. Дава съгласие за удължаване срока на ползване на вътрешен безлихвен заем от
„Други сметки и дейности” (набирателната сметка) на Община Балчик, максимален размер от 700 000 лева.

 1. Дава съгласието си срока на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от
  „Други сметки и дейности” (набирателната сметка) на Община Балчик да бъде
  до 31 декември 2016 г.
 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По петнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване пред Национален доверителен екофонд (НДЕФ) в рамките на Програмата за климата за финансиране на проект „Модернизация на уличното осветление на Община Балчик, Област Добрич” и за осигуряване на съфинансиране за този проект от  Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 165: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и чл. 20,  във връзка с чл. 47 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Балчик

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие да осигури съфинансиране в размер на 15% или 463 192.98 (четиристотин шестдесет и три хиляди сто деветдесет и два лв. и 98 ст.) лв., с ДДС (от общата стойност 3 087 953,21 лв., с ДДС) на проект „Модернизация на уличното осветление на Община Балчик, Област Добрич“, финансиран от Национален доверителен екофонд.
 2. Съфинансирането по т. 1 да се осигури от Бюджета на Община Балчик за 2017 година.
 3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проектното предложение „Модернизация на уличното осветление на Община Балчик, Област Добрич“.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на кабинет № 221, находящ се в МЦ І Балчик” ЕООД, чрез публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 166: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238 от 27.02.2009 г. по Протокол № 27, изм. и доп. с Решение № 531 от 27.02.2014 г. по Протокол № 37, общински съвет Балчик дава съгласието си кабинет № 221 с площ от 24 м2 на ІІ етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18,50 м2, разположени на 1 – ви и 2 – ри етаж /обща площ от 34,57 м2/, находящи се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 г., находящи се в „МЦ І” ЕООД, ул. Д–р Златко Петков” № 1, гр. Балчик да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

 1. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 132,75 лв. /сто тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинета е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения.
 2. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

2.1. регистрирани по ТЗ;

2.2. притежават завършено висше образование по медицина;

 1. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :

3.1. спазва предмета на дейност, а именно осъществяване на извънболнична, индивидуална, първична медицинска помощ;

3.2. не променя предназначението на наетия кабинет.

 1. Упълномощава Управителя на “МЦ І” ЕООД, гр. Балчик да подпише Договор за наем на оборудването в горепосоченият кабинет, след подписване на Договор за наем на помещението.
 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По седемнадесета точка от дневния ред: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Добрич на 19.07.2016г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 167: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:

Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на извънредното заседание на Асоциацията, както следва:

 

 1. Дава мандат на упълномощения представител съгласно Решение № 44 по Протокол №6 от 28.01.2016г. г-н Стелиян Железов- зам. кмет по строителството в Община Балчик да гласува според настоящото решение;
 2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:
  • По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за изпълнение на проект „Интегриран за подобряване водния сектор на гр. Добрич”, с бенефициент Община Добрич по процедура BG16M10P002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти” с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство.
  • По т. 4 от дневния ред: Дава принципно съгласие за изпълнение на проектно предложение № BG16M1OP002-1.005-004 „Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел”, на община Тервел, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство.
  • По т. 5 от дневния ред: Изразява съгласие за приемане от Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Добрич на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г., какъвто е предложеният в обосновката към обявения дневен ред, както следва: 19 980 /деветнадесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева.
  • По т. 6 от дневния ред: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощеният представител да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Балчик.

В залата присъстват 16 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка.

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По осемнадесета точка от дневния ред: Утвърждаване на допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници по села в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 168: На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет – Балчик:

 1. Утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през първото шестмесечие на 2016 година на кметовете и кметските наместници в Община Балчик, както следва:

 

1. Данаил Петров Караджов – кмет с.Оброчище – 300 лв.
2. Румен Петков Николов – кмет с. Кранево – 300 лв.
3. Минко Маринов Попов – кмет с. Соколово – 300 лв.
4. Михаил Атанасов Милчев – кмет с. Сенокос – 300 лв.
5. Тодор Иванов Георгиев – кмет с. Гурково – 300 лв.
6. Шукри Али Шукри – кмет с. Стражица – 300 лв.
7. Реджеб Ибрямов Реджебов – кмет с. Ляхово – 300 лв.
8. Денчо Маринов Попов – кмет с.Дропла – 300 лв.
9. Желязко Георгиев Асенов – кмет с. Без водица – 300 лв.
10. Илийчо Андреев Илиев – кмет с.Змеево – 300 лв.
11. Калин Костадинов Калчев – кмет с.Църква – 300 лв.
12. Стойка Йорданова Донева – кмет с.Дъбрава – 300 лв.
13. Сергей Панайотов Георгиев – кмет с.Пряспа – 300 лв.
14. Илияна Димитрова Димитрова – кмет с.Рогачево – 300 лв.
15. Елица Димитрова Карлукова – кмет с.Тригорци – 300 лв.
16. Орхан Юсеинов Алиев – кмет с.Бобовец – 300 лв.
17. Георги Илиев Генов – кмет с.Царичино – 300 лв.
18. Галин Петров Георгиев – кмет с.Кремена – 300 лв.
19. Иордан Койчев Коев – км. наместник с.Храброво – 300 лв.

 

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По деветнадесета точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за 2016 година в дофинансиране на читалище „Просвета-1901” с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 169: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик РЕШИ:

 1. Дава съгласието си бюджета на НЧ “Просвета-1901” с. Оброчище да бъде актуализиран в увеличение с 8 200 лева.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2016 г.
 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия заизпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесета точка от дневния ред: Подписване на договор за безвъзмездно финансова помощ и сключване на споразумение за партньорство по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 170: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23, чл. 59 и сл. от глава осма ЗМСМА и във връзка с одобрен проект на Община Балчик по процедура BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Общински съвет гр. Балчик

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Балчик да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Заедно можем” по процедура BG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.;
 2. Дава съгласие за създаване и осъществяване на сътрудничество и партньорство с Целодневна детска градина № 1 “Здравец”, гр. Балчик, Обединено детско заведение № 2 „Знаме на Мира”, гр. Балчик, Целодневна детска градина № 3 “Чайка”, гр. Балчик, Целодневна детска градина “Първи юни”, с. Оброчище, Целодневна детска градина “Звездица”, с. Соколово и Народно читалище „Васил Левски 1959“, гр. Балчик обективирано в законовоустановената за това форма – споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 61  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната администрация  (ЗМСМА).
 3. Възлага на кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по реализацията и отчитането на проекта.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

 

По двадесет и първа точка от дневния ред: Промяна на договор за безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 171: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 58 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 531/31.03.2010 г. на ОбС-Балчик и във връзка с реализиран европейски проект „Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата” за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата”, Общински съвет Балчик:

 1. Дава съгласие безвъзмездното право на ползване, учредено с Решение № 531/31.03.2010 г. на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници” със седалище и адрес на управление гр. София, район ***, представлявано от Любен Генов – председател, да се счита учредено върху имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 483/26.10.2000 г., а именно: пет броя ателиета за артисти с обща площ 345.50 м2, находящи се на петия етаж на сграда с идентификатор 02508.86.41.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Приморска” № 24.
 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на анекс към договора за безвъзмездно право на ползване.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и втора точка от дневния ред: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2016г.-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 172: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с чл. 36 б, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Балчик:

РЕШИ:

 1. Приема Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Балчик за периода 2016 – 2020 г.
 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и трета точка от дневния ред: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2016г.-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 173: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и във връзка с чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Балчик:

РЕШИ:

 1. Приема План за развитието на социалните услуги в Община Балчик за периода 2016-2017 г.
 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите – общинска собственост по реда на чл. 37о от ЗСПЗЗ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 174: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37о, ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик реши:

І.       Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2017 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

 1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт 4.1. от ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)”.
 • Приема се допустимо натоварване по видовете животни:

 

Вид/род на животното Полагащи се площи за 1бр. животно
Едър рогат добитък      8 дка
Овце и кози 2 дка
Еднокопитни животни        10 дка

 

1.2.      Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

 • Начало на пашата – в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. – за крави;
 • Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
 • При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;
 • Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

 • Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
 • Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя – при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;
 • Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
 • Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
 • Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
 • След всяко използване на парцела се почива 20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване – сенокосно и пасищно

 • Редуване по години.
 • Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.
 1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.
 2. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1.      Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2.      При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3.      Да не се разорават и превръщат в обработваема земя – нива.

3.4.      Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5.      Почистване от камъни:

 • при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
 • при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6.      Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7.      Почистване от храсти:

 • чрез целенасочена паша;
 • механично почистване чрез изрязване.

3.8.      Борба с плевелната растителност:

 • чрез навременна коситба;
 • регулирана паша;
 • окосяване на не опасаната трева.
 1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.
 2. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
 3. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.
 4. Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1.      Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

Забранява се:

 • превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
 • коситба в размножителния период на птиците;
 • използването на определени торове или средства за растителна защита;
 • унищожаването на видове от флората – късане,  изкореняване, изкопаване и сеч;
 • преминаване и престой с моторни средства;
 • паша на животни над допустимия вид и брой;
 • изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2.    За пасища при тревно покритие по-малко от  50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3.      Допуска се минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

 1. На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет – Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за 2016/2017 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

ІІ.        Във връзка с Решение №85/31.03.2016г. на Общински съвет – Балчик, дава съгласие да се предоставят за общо ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Дропла, село Кремена и село Храброво, както следва:

 

№ по ред землище Идентификатор по КК Площ на имота в дка
  с. Кремена    
1 Кремена 39623.13.2 359,983
2 Кремена 39623.30.4 47,512
3 Кремена 39623.31.4 110,294
с. Соколово    
1 Соколово 67951.48.29 27,96
2 Соколово 67951.55.50 12,28
3 Соколово 67951.55.47 4,64
4 Соколово 67951.47.19 27,73
5 Соколово 67951.47.17 3,70
6 Соколово 67951.47.23 21,12
7 Соколово 67951.59.46 37,82
8 Соколово 67951.38.217 929,75
с. Дропла    
1 Дропла 23769.48.27 30,162
2 Дропла 23769.28.2 220,483
3 Дропла 23769.34.2 125,213
4 Дропла 23769.34.3 31,797
5 Дропла 23769.37.4 56,114
6 Дропла 23769.39.2 79,059
7 Дропла 23769.40.2 238,521
8 Дропла 23769.51.19 43,894
9 Дропла 23769.27.5 31,250
10 Дропла 23769.57.2 82,507
11 Дропла 23769.63.30 48,270
12 Дропла 23769.64.1 54,552
с. Храброво    
1 Храброво ид. част от 77390.24.12 576

 

Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни, и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар към БАБХ списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/. Неразделна част от настоящото решение са и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни.

ІІІ.  Приема следните задължения на  общината  и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища:

 1. Задължения на общината:

1.1.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.      Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите,  относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.      Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем за стопанската 2016/2017 год., представляващ правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 1. Задължения на ползвателите:

2.1.      Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за общо ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.      Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.      Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.      Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;

2.5.      Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./

2.6.      Да районират пашата,  така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.7.      Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8.      Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9.      Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10.    При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11.    Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири /  предоставените им мери и пасища;

2.12.    При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място.

2.13.  При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели.

2.14.    Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/.

2.15.    Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

 

ІV.      Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието закри г-н Атанас Жечев – председател на ОбС.

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и пета точка от дневния ред: Разглеждане молба от Църковното настоятелство при с. Рогачево за освобождаване от такса за издаване на разрешение за строеж и одобрение на проекти.

Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 175: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (НОАМТЦУ); чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с молба от Йеромонах Филип, Председател на Църковното настоятелство с. Рогачево, с. Оброчище, общински съвет Балчик

РЕШИ:

 1. Освобождава Църковното настоятелство на с. Рогачево, с. Оброчище:

1.1. от такса за издаване на разрешение за строеж (чл. 40, т. 21Б, за обекти V-та категория от НОАМТЦУ на територията на община Балчик), в размер на 92,00 лева, за изграждане на храм в с. Рогачево;

1.2. от такса за одобрение на проекти (чл. 40, т. 20.1Б, за обекти V-та категория  от НОАМТЦУ), в размер на 74,00 лева, за изграждане на храм в с. Рогачево.

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Разглеждане заявление от Калина Тодорова за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 176: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК РЕШИ:

 1. Дава съгласието си да бъде внесено предложение чрез НОИ до Министерски съвет на РБ за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на следното лице, а именно: Веселин Веселинов Тодоров, ЕГН ***** с адрес: град Балчик, от майка му законен представител Калина Иванова Тодорова, ЕГН *****, постоянен адрес: град Балчик, ул. ****, в качеството на наследник на починалия Веселин Илиев Тодоров, за който не са били налице изискванията за придобиване на право на пенсия по КСО и не отговаря на условия за отпускане на какъвто и да е друг вид пенсия, съгласно българското законодателство.
 2. Да бъдат уведомени заинтересованите лица за настоящето решение.

В залата присъстват 14 общински съветници

Гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 177: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

 1. Михаил Илиев Михайлов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 2. Лъчезар Иванов Михайлов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
 3. Янка Тодорова Димитрова от с. Църква, за лечение на дъщеря й Татяна Желева, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
 4. Бедрие Юсеинова Арифова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева.
 5. Христо Климентов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.
 6. Аспарух Тихомиров Башев он с. Стражица, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.
 7. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 8. Демир Демиров Куртев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 9. Яшар Салиев Рамаданов от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 10. Адалет Реджеб Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
 11. Николинка Симеонова Янева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 12. Кирил Стоянов Пенчев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 13. Галина Димитрова Василева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 14. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.
 15. Румен Борисов Павлов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 16. Румяна Ангелова Стоянова от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 17. Петър Йорданов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 18. Кристиан Парашкевов Димитров от с. Дропла, за лечение, в размер на 600,00 (шестстотин) лева.
 19. Ерол Реджебов Салиев от с Преспа, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 20. Живка Георгиева Петрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 21. Ценка Николова Петрова от гр. Балчик, за лечението на Николай Кънев Петров, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
 22. Асен Ангелов Драгнев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 600,00 (шестстотин) лева.
 23. Димитричка Гавраилова Маринова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 24. Албен Октай Хаджисали от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
 25. Кристиян Димитров Костадинов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 600,00 (шестстотин) лева.

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за създаване на нов Обществен съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 178: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Балчик:

РЕШИ:

 1. 1. Отменя Решение № 483, Протокол 40 от 16.12.2009 год.
 2. Създава Обществен съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в състав от 7 души, както следва:

Председател: Магдалена Георгиева – Директор на дирекция МДТХС и БФС

Секретар: Нели Иванова – управител на Домашен социален патронаж

Членове: 1. Д-р Маргарита Калинова – Председател на постоянната комисия по

здравеопазване, спорт и социални дейности към ОбС Балчик

 1. Д-р Урал Бекиров – Член на постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности към ОбС Балчик
 2. Димка Малева – председател на клуб на инвалидите „Хинап”
 3. Марияна Инджева – Ст. Специалист по етнически и демографски въпроси
 4. Генадий Пенчев – управител на ЦНСТДМБУ
 5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

В залата присъстват 14 общински съветници

Гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По двадесет и девета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.74 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 179: 1. Hа основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, общински съвет Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.74 с цел отреждане и застрояване за „Соп” /смесена устройствена зона/ по кадастралната карта на с.Кранево, Община Балчик.

 1. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

В залата присъстват 14 общински съветници

Гласуване

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По тридесета точка от дневния ред: Приемане  решение на Общински съвет Балчик за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик, област Добрич. 

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 180: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2, ал. 3, ал. 5 ЗОС вр. с §4 от ЗНЧ, чл. 38, ал. 1, т. 4, чл. 58, ал. 2 от НОРПУРОИ (Приета с Решение 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., последно изм. и доп. Решение 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.) и във връзка с кандидатстването на НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, общински съвет Балчик:

РЕШИ:

 1. Прекратява Договор за ползване на общински имот №№ 66250.501.394, находящ се в с. Сенокос, ул. „Девети септември“, кв.5, УПИ VIII, сключен между Община Балчик и НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик.
 2. Учредява безвъзмездно право на ползване на общински имот № 66250.501.394, находящ се в с. Сенокос, ул. „Девети септември“, кв.5, УПИ VIII от НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик за период от 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.
 3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия.

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По тридесет и първа точка от дневния ред: Приемане  решение от Общински съвет Балчик за подкрепа за кандидатстване на НЧ „Христо Смирненски-1941 г.” с. Сенокос, община Балчик, област Добрич” с проект „Обновяване и модернизация на НЧ Христо Смирненски-1941г.” по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 181: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, общински съвет Балчик:

РЕШИ:

 1. Подкрепя кандидатстването на НЧ „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик, област Добрич с проект „Обновяване и модернизация на НЧ Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, община Балчик, област Добрич по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,
 2. Дава съгласието си за реализация на проект „Обновяване и модернизация на НЧ Христо Смирненски-1941г.” в с. Сенокос, община Балчик, област Добрич по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г
 3. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия.

В залата присъстват 13 общински съветници

Гласуване

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

 

 

 

Атанас Жечев,

Председател

на ОбС Балчик

 

 

Оставете коментар