Интервю с Евдокия Великова – директор на Дирекция “Социално подпомагане” в община Балчик

Apr 6th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

ПРАВЕТЕ ДОБРО, ЗАЩОТО ЗЛОТО В СВЕТА И БЕЗ ТОВА Е МНОГО!

Тя е ро­де­на, за да жи­вее за хо­ра­та. С те­х­ни­те бол­ки за­м­ръ­к­ва и с те­х­ни­те гри­жи осъм­ва. Ня­ма бал­чи­к­лия, кой­то да не я по­з­на­ва, за­що­то це­ли два­де­сет го­ди­ни от жи­во­та си е по­с­ве­ти­ла на хо­ра­та. През го­ди­ни­те на сво­я­та про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция , тя е по­се­ти­ла мно­го до­мо­ве в гра­да и об­щи­на­та. До­ко­с­на­ла се е до еже­д­не­в­ни­те про­б­ле­ми на сто­ти­ци се­мей­с­т­ва.
Ев­до­кия Ве­ли­ко­ва  e ма­ги­с­тър по со­ци­ал­ни дей­но­с­ти и Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет. От 1991 го­ди­на ра­бо­ти в со­ци­ал­на­та сфе­ра – за­по­ч­на­ла е ка­то ин­с­пе­к­тор – со­ци­ал­ни гри­жи, спе­ци­а­лист со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, со­ци­а­лен ра­бо­т­ник, по къ­с­но на­чал­ник от­дел „Со­ци­ал­на за­к­ри­ла”  и от на­ча­ло­то на 2011 го­ди­на е Ди­ре­к­тор „ Ди­ре­к­ция „ Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” об­щи­на Бал­чик.

Раз­ка­же­те не­що по­ве­че за се­бе си?

Ще се опи­там с ня­кол­ко ду­ми да се ха­ра­к­те­ри­зи­рам: Ам­би­ци­о­з­на; Ак­ти­в­на; Емо­ци­о­нал­на; Пре­ка­ле­но от­к­ро­ве­на и спра­ве­д­ли­ва; Ра­бо­то­хо­лик; Ре­а­лист по от­но­ше­ние на на­с­то­я­ще­то, оп­ти­мист по от­но­ше­ние на бли­з­ко­то бъ­де­ще и пе­си­мист по от­но­ше­ние на да­ле­ч­но­то бъ­де­ще. В про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние: Ма­ги­с­тър съм по со­ци­ал­ни дей­но­с­ти и Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ка­па­ци­тет.

Ка­к­во ви но­си еже­д­не­в­ни­ят кон­такт с  хо­ра­та, ко­и­то ид­ват при Вас ?

В сво­я­та ра­бо­та най-мно­го ха­ре­с­вам, ко­га­то за­с­та­на ли­це в ли­це с хо­ра­та, ко­и­то ид­ват при мен и се опи­т­вам да по­г­ле­д­на све­та през те­х­ни­те очи, да усе­тя тя­х­на­та бол­ка и ра­дост. За мен е удо­в­ле­т­во­ре­ние, ко­га­то имам въз­мо­ж­ност чрез зна­ния и уме­ния, да ока­жа по­д­к­ре­па и да по­мо­г­на за раз­ре­ша­ва­не­то на раз­ли­ч­ни про­б­ле­ми . Чу­в­с­т­вам се удо­в­ле­т­во­ре­на от то­ва, че съм по­ле­з­на на хо­ра­та в не­ра­в­но­с­той­но со­ци­ал­но по­ло­же­ние, въз­ра­с­т­ни, без­ра­бо­т­ни, хо­ра с ув­ре­ж­да­ния и дру­ги. И връ­щам ма­кар и за кра­т­ко ус­ми­в­ка­та на ли­ца­та им.
Спо­ред мен  еже­д­не­в­ни­ят кон­такт с па­ли­т­ра­та от хо­ра, ко­и­то има­ме  тря­б­ва да се из­вър­ш­ва все­о­т­дай­но от сър­це.
В Ди­ре­к­ция „ Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” об­щи­на Бал­чик сме до­бър екип и пре­о­до­ля­ва­ме тру­д­но­с­ти­те за­е­д­но.

Би­х­те ли ра­зя­с­ни­ли на на­ши­те чи­та­те­ли- ка­к­во пре­д­с­та­в­ля­ва при­ем­на­та гри­жа?  С ка­к­во тя се от­ли­ча­ва от оси­но­вя­ва­не­то на де­те?

При­ем­на­та гри­жа е ал­тер­на­ти­ва на от­г­ле­ж­да­не­то на де­ца в со­ци­ал­ни­те до­мо­ве у нас. При­ем­на­та гри­жа пре­д­с­та­в­ля­ва вре­мен­на гри­жа за де­ца, ко­и­то са на­с­та­не­ни в со­ци­ал­ни до­мо­ве или за ко­и­то съ­ще­с­т­ву­ва риск от изо­с­та­вя­не и раз­дя­ла с те­х­ни­те био­ло­ги­ч­ни ро­ди­те­ли. Та­зи гри­жа е раз­ли­ч­на от оси­но­вя­ва­не­то с то­ва, че ро­ди­те­ли­те не по­е­мат вси­ч­ки ро­ди­тел­с­ки пра­ва вър­ху де­те­то, ка­к­то е при оси­но­вя­ва­не­то. Про­це­ду­ра­та вклю­ч­ва кан­ди­да­т­с­т­ва­не с до­ку­мен­ти и обу­че­ние. У нас има два ви­да при­ем­на гри­жа – до­б­ро­вол­на и про­фе­си­о­нал­на. При про­фе­си­о­нал­на­та при­ем­на гри­жа се­мей­с­т­во­то по­лу­ча­ва за­п­ла­та за то­ва, че се гри­жи за де­те­то в риск. И в два­та слу­чая дър­жа­ва­та за­п­ла­ща по­мо­щи за из­д­ръ­ж­ка на де­те­то, ко­и­то за­ви­сят от въз­ра­ст­та на при­е­то­то де­те.
Г-жо Ве­ли­ко­ва, об­ла­с­т­на­та стра­те­гия за раз­ви­ти­е­то на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги е факт. Ще се уве­ли­чат ли въз­мо­ж­но­с­ти­те пред хо­ра­та, ко­и­то се ну­ж­да­ят от до­пъл­ни­тел­ни гри­жи и по­д­к­ре­па?
Пре­ди да бъ­де раз­ра­бо­те­на об­ла­с­т­на­та стра­те­гия, вся­ка об­щи­на на­п­ра­ви ана­лиз на по­т­ре­б­но­с­ти­те и съ­б­ра се­ри­о­зен обем ин­фор­ма­ция, ко­я­то об­х­ва­ща де­ца, въз­ра­с­т­ни, здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние и т.н. На та­зи ба­за се пла­ни­ра­ха со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги, та­ка че да бъ­дат об­х­ва­на­ти вси­ч­ки ну­ж­да­е­щи се гру­пи.
Да – об­ла­с­т­на­та стра­те­гия за раз­ви­тие на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт До­б­рич е факт. Пла­ни­ра­ни са со­ци­ал­ни ус­лу­ги в об­ласт До­б­рич за пе­ри­о­да от 2011 до 2015 го­ди­на.
Въз ос­но­ва на ут­вър­де­на­та об­ла­с­т­на стра­те­гия, кме­тът на об­щи­на Бал­чик ор­га­ни­зи­ра раз­ра­бо­т­ва­не­то на стра­те­гия за раз­ви­ти­е­то на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги на об­щин­с­ко ни­во. В мо­мен­та се  ра­бо­ти по до­вър­ш­ва­не на об­щин­с­ка­та стра­те­гия за со­ци­ал­ни ус­лу­ги, ко­я­то пре­д­с­тои през то­зи ме­сец  да  се при­е­ме от об­щин­с­кия съ­вет.

Ка­к­во спо­ред об­ла­с­т­на­та стра­те­гия ще се про­ме­ни спе­ци­ал­но за хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик?

За об­щи­на Бал­чик в об­ла­с­т­на­та стра­те­гия  за пе­т­го­ди­ш­ния пе­ри­од се за­ла­га на из­г­ра­ж­да­не на раз­ли­ч­ни со­ци­ал­ни ус­лу­ги, с риск да не про­пу­с­на ня­коя, ще ви из­б­роя са­мо част от тях:
–  Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па с мо­бил­на ус­лу­га, Дне­вен цен­тър за де­ца с ув­ре­ж­да­ния с мо­бил­на ус­лу­га, Цен­тър за со­ци­ал­на ре­ха­би­ли­та­ция и ин­те­г­ра­ция  с мо­бил­на ус­лу­га , За­щи­те­но жи­ли­ще за ли­ца с ув­ре­ж­да­ния, До­мо­ве  за ста­ри хо­ра,  Об­щ­но­с­тен цен­тър за де­ца и се­мей­с­т­ва с мо­бил­на ус­лу­га и др.
Ако има­х­те въз­мо­ж­ност от­но­во да из­би­ра­те про­фе­си­я­та си, щя­х­те ли да я за­ме­ни­те с дру­га?
Не!  Ми­с­ля, че то­ва е про­фе­си­я­та, ко­я­то ми но­си удо­вол­с­т­вие и удо­в­ле­т­во­ре­ние, а съ­що я на­ми­рам и за по­д­хо­дя­ща за моя тем­пе­ра­мент, зна­ния и уме­ния. Мо­я­та про­фе­сия е мо­е­то при­з­ва­ние!
По­же­ла­ни­е­то ви към чи­та­те­ли­те на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф»
ПРА­ВЕ­ТЕ ДО­Б­РО, ЗА­ЩО­ТО ЗЛО­ТО В СВЕ­ТА И БЕЗ ТО­ВА Е МНО­ГО!

Ин­тер­вю:
Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

Коментарите са затворени.