Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион

Jul 9th, 2016 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Balchik_logo-1На основание чл. 68 от НО РПУ РОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение N9 238 по Протокол №27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 537 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 121 по Протокол № 12 от 16.05.2016 г. на ОбС – Балчик , Заповед № 631/14.06.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от ПИ № 02508.5.24 по кад. карта на в.з „Овчаровски плаж”, гр. Балчик – публична общинска собственост за поставяне на поставяем обект /павилион/ с площ 8 м2 за продажба на плодове и зеленчуци, при начална годишна наемна цена в размер на 125,28 лв. /сто двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/, без ДДС.
  2. Срок на договора – 3 /три/ години
  3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.
  4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да :

4.1.     не променя предназначението на наетият част от имот;

4.2.     да извършва дейност предмет на търга, а именно продажба на плодове и зеленчуци;

4.3.     направи необходимите постъпки, съгласно чл. 56 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне;

Търгът ще се проведе на 04.07.2016 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.06.2015 г. до 15.00 ч. на 01.07.2016 г. на касата на Об А – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 01.07.2016 г. до 16,00 ч. в нформационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова

 

Оставете коментар