Конкурс за отдаване под наем на част от брегоукрепително съоръжение

Jul 9th, 2016 | От | Category: обяви

Balchik_logoНа основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 531по Протокол № 37/27.02.2016 г.; Решение № 123 по Протокол 12/16.05.2016 г. на ОбС – Балчик  и Заповед № 660/20.16.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от брегоукрепително съоръжение /”Дамба”/ – публична общинска собственост, с площ 163,70 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност.
  2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на поземлен имот за разполагане на спомагателна атракционна тераса за извършване на ресторантьорска дейност.

2.1. Начална годишна наемна цена :

– 6 384,30 лв. /шест хиляди триста осемдесет и четири лева и тридесет стотинки/, без ДДС.Наемната цена е определена, съгласно НБНЦОПТ на ОбС – Балчик.

2.2. Срок на договора – 5 год. /пет години/.

2.3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

2.3.1. са регистрирани по ТЗ;

2.3.2. притежават оборудвано заведение за хранене и развлечение на алея „Дамба”;

2.3.3. да са развивали и развиват дейност в областта на туризма;

2.3.4. да нямат задължения към Община Балчик;

Кандидатът спечелил конкурса следва да :

  1. спазва предмета на дейност , а именно ресторантьорска;
  2. не променя предназначението на наетия част от имот, а именно за разполагане на спомагателна атракционна тераса;
  3. След сключване на договора за наем, наемателя са задължава да направи необходимете постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на атракционна тераса.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.06.2016 г. до 08.07.2016 г. до 15,00 ч. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 08.07.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

Оставете коментар