Публичен оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет (ул. “Д-р Златко Петков”)

Jun 27th, 2016 | От | Category: справочник

Balchik_logo-1На основание чл. чл. 77, ал. 1 и 2  от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 21/21.02.2009 г., изм. и доп. с Решение N9 531/21.02.2014 г., Решение №140 по Протокол № 12 от 16.05.2016 г. на ОбС – Балчик, Заповед № 629   /14.06.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

1.ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

стоматологичен кабинет № 112 с площ 18 м2, разположен в “Медицински център I” ЕООД – публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., намиращ се на ул. “Д – р Златко Петков”, гр. Балчик.

  1. Цел на конкурса: отдаване под наем на стоматологичен кабинет.

2.1. Начална годишна наемна цена :

69,76 лв. /шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

2.2. Срок на договора – 5 (пет) години.

2.3. Условия за допускане до участие в конкурса:

2.3.1. регистрирани по смисъла на Търговския закон.

2.3.2. притежават завършено виеше образование по дентална медицина.

2.3.3. да притежават стаж по специалността

Кандидатът, спечелил конкурса следва :

  1. да спазва предмета на дейност, а именно индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.
  2. да използва горепосоченият имот, като стоматологичен кабинет и да не променя предназначението на наетото помещение.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.06.2016 г. до 01.07.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 01.07.2016 г. до 15.30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

 

 

Оставете коментар