ДНИ НА УНГАРСКАТА КУЛТУРА

Apr 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

По­ч­ти ця­ла се­д­ми­ца про­дъл­жи­ха дни­те на ун­гар­с­ка­та кул­ту­ра в До­б­рич. Те бя­ха ор­га­ни­зи­ра­ни по идея на из­да­тел­с­т­во „Ли­те­ра­ту­рен фо­рум” и със съ­дей­с­т­ви­е­то му, ка­к­то и на об­щи­ни­те До­б­рич и За­ла­е­гер­сет, По­сол­с­т­во­то на Ре­пу­б­ли­ка Ун­га­рия и Ун­гар­с­кия кул­ту­рен ин­с­ти­тут. На­ро­ч­но бе тър­се­но и съ­в­па­де­ни­е­то дни­те да са в рам­ки­те на пе­ри­о­да, в кой­то ЕС се пре­д­се­да­тел­с­т­ва от Ун­га­рия.
Дни­те бя­ха от­к­ри­ти на 15 март от по­с­ла­ни­ка на Р Ун­га­рия, Не­й­но Пре­въз­хо­ди­тел­с­т­во го­с­по­жа Юдит Ланг. Тя е от мал­ци­на­та по­с­ла­ни­ци, ко­и­то имат от­но­ше­ние и към кул­ту­ра­та и из­ку­с­т­ва­та. Та­ка и то­зи път, на­ред с встъ­пи­тел­но­то сло­во, тя взе от­но­ше­ние и към из­ло­ж­ба­та „На­ро­д­но­то из­ку­с­т­во на об­ласт За­ла”, ек­с­по­ни­ра­на  Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия До­б­рич. На 16 март, в Ог­ле­дал­на за­ла „Не­ли Бо­ж­ко­ва” по­е­тът Та­ньо Кли­су­ров с вдъ­х­но­ве­но и ком­пе­тен­т­но сло­во пре­д­с­та­ви ан­то­ло­ги­я­та на ун­гар­с­ка­та по­е­зия „Сам във Все­ми­ра. Мо­я­та ун­гар­с­ка по­е­зия” и сти­хо­с­бир­ка­та на Ищ­ван Шин­ка „По­ле и ме­ч­ти” – и две­те на Из­да­тел­с­т­во “Ли­те­ра­ту­рен фо­рум”. На ан­то­ло­ги­я­та по­е­тът Ма­рин Ге­ор­ги­ев е съ­с­та­ви­тел и ав­тор на пре­д­го­во­ра, а на сти­хо­с­бир­ка­та – пре­во­дач. До­ма­кин и во­дещ на ве­чер­та бе по­е­тът Са­шо Се­ра­фи­мов, пре­д­се­да­тел на Сдру­же­ни­е­то на пи­са­те­ли­те в До­б­рич. Уче­ни­ци от ези­ко­ва­та гим­на­зия че­то­ха свой по­д­бор на сти­хо­ве от ан­то­ло­ги­я­та в ко­я­то са пре­д­с­д­та­ве­ни по­е­ти­те: Йо­жеф Бай­за, Янош Аран, Шан­дор Пе­тьо­фи, Ен­д­ре Ади, Ми­хай Ба­бич, Дю­ла Юхас, Де­жьо Ко­с­то­ла­ни, Ар­пад Тот, Фри­деш Ка­рин­ти, Ищ­ван Шин­ка, Льо­ринц Са­бо, Дю­ла Ийеш, Ати­ла Йо­жеф, Ми­к­лош Ра­д­но­ти. Сред пре­во­да­чи­те са Иван Ва­зов, Ели­са­ве­та Ба­г­ря­на, Ата­нас Дал­чев, Ва­ле­ри Пе­т­ров, Пе­тър Али­пи­ев, Ди­мо Бо­ля­ров, Въ­тьо Ра­ко­в­с­ки, Ни­но Ни­ко­лов, Иван Ца­нев, Ки­рил Ка­дий­с­ки.
На 17 март в съ­ща­та за­ла бе пре­д­с­та­ве­но из­да­тел­с­т­во „Ер­го” с най-но­ви­те му ун­гар­с­ки кни­ги. За тях го­во­ри пре­во­да­ча от ун­гар­с­ки, из­да­те­лят Мар­тин Хри­с­тов. Из­да­тел­с­т­во „Ер­го” е ос­но­ва­но през 2002 г. Пу­б­ли­ку­ва из­б­ра­на пре­во­д­на и бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра. До­се­га Мар­тин Хри­с­тов е пре­вел от ун­гар­с­ки де­сет кни­ги на ви­д­ни ав­то­ри.
По­ре­ди­ца­та „Мо­дер­на ев­ро­пей­с­ка про­за” на из­да­тел­с­т­во „Ер­го” пре­д­с­та­вя най-зна­чи­ми­те, най-въл­ну­ва­щи и ак­ту­ал­ни кни­ги от ев­ро­пей­с­ко­то кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во. Из­да­тел­с­т­во­то е с бли­зо де­се­т­го­ди­ш­на ис­то­рия, а сред най-из­тъ­к­на­ти­те му ав­то­ри са Шан­дор Ма­раи, Да­ни­е­ла Фи­ше­ро­ва, Ищ­ван Би­бо, Ра­до­с­лав Пе­т­ко­вич, Ми­лан Фющ, Ар­се­ний Тар­ко­в­с­ки, Пе­тер Зи­ла­хи, Ина Фи­ли­по­ва, Ивай­ло Ива­нов и др.
В рам­ки­те на Дни­те на ун­гар­с­ка­та кул­ту­ра  бя­ха про­же­к­ти­ра­ни по­лу­чи­ли­те све­то­в­но при­з­на­ние че­ти­ри ун­гар­с­ки фил­ма: „Ха­ме­ле­он”, „Из­гу­бе­ни вре­ме­на”, „Ше­га” и „Ин­ти­мен из­с­т­рел в гла­ва­та”. Про­ве­де се и бъл­га­ро-ун­гар­с­ки би­з­нес фо­рум, с уча­с­ти­е­то на пре­д­п­ри­е­ма­чи от две­те дър­жа­ви.        /Б.Т/


100_6110-x-1000

Коментарите са затворени.