ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП

Jun 21st, 2016 | От | Category: седмичен хороскоп

Balchik_logoСЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Обект на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за дейността на младежкия медиатор по проект “Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01/04.05.2016 г.

Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на оборудване за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, създаден по Проект  на Община Балчик  № BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020,  процедура  BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Номер обществена поръчка в АОП: 9053457

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046.

 

 

Оставете коментар