СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Jun 21st, 2016 | От | Category: ДРУГИ

Balchik_logoОбект на поръчката: Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проекти на Община Балчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020   с две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване достъпа до заетост в община Балчик”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Изпълнение на мерки по информация и комуникация за проект на Община Балчик  BG05M90PO001-2.002-0244  „Подкрепа за независим живот“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“,

Номер обществена поръчка в АОП: 9053458

За въпроси и допълнителна информация:   Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 71036

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември ” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик

Лице за приемане на оферти: Красимира Костова –  мл. експерт, тел. 0579 71046.

 

Оставете коментар