На вниманието на туристическия бранш

Apr 6th, 2011 | От | Category: Общински новини, ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Об­щи­на Бал­чик ще взе­ме уча­с­тие в 8-то из­да­ние на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние “КУЛ­ТУ­РЕН ТУ­РИ­ЗЪМ”, ко­е­то ще се про­ве­де от 13 до 16 ап­рил 2011 го­ди­на в гр.Ве­ли­ко Тър­но­во.
В пре­д­но­то из­да­ние уча­с­тие са взе­ли над 800 пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес от 60 бъл­гар­с­ки об­щи­ни, ре­ги­о­нал­ни му­зеи и му­зей­ни ком­п­ле­к­си, ка­к­то и ту­ро­пе­ра­тор­с­ки фир­ми от 18 стра­ни от Ев­ро­па, Юж­на Аме­ри­ка, Азия и Аф­ри­ка.
През ми­на­ла­та го­ди­на по вре­ме на из­ло­же­ни­е­то бе съ­з­да­де­на “Асо­ци­а­ция на об­щи­ни със се­ли­ща и те­ри­то­рии на кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во”, на ко­я­то Об­щи­на Бал­чик ве­че е член.
То­ва е един­с­т­ве­ни­ят спе­ци­а­ли­зи­ран фо­рум за кул­ту­рен ту­ри­зъм в Бъл­га­рия. Про­я­ва­та се ор­га­ни­зи­ра от Об­щин­с­ка­та аген­ция по ту­ри­зъм “Ца­ре­в­г­рад Тър­но­во” със съ­дей­с­т­ви­е­то на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во, Асо­ци­а­ция на бъл­гар­с­ки­те ту­ро­пе­ра­то­ри и ту­ри­с­ти­че­с­ки аген­ции, Бъл­гар­с­ка­та хо­те­ли­ер­с­ка и ре­с­то­ран­тьор­с­ка асо­ци­а­ция и Ми­ни­с­тер­с­т­во на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­ри­з­ма.
Об­щи­на Бал­чик ще уча­с­т­ва със со­б­с­т­вен щанд и но­ва из­ло­ж­ба със сним­ки от хра­ма на Ки­бе­ла.
Же­ла­е­щи­те пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия бранш мо­гат да пре­до­с­та­вят ре­к­лам­ни ма­те­ри­а­ли за уча­с­тие в из­ло­же­ни­е­то в срок до 11 ап­рил 2011 г. в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция гр. Бал­чик, стая 105.

Коментарите са затворени.